admin

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su Šeimos institutu, Lietuvos tėvų forumu, Laisvos visuomenės institutu, jaunimo sambūriu „Pro Patria“, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019“.

Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti ir sustiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu.

Per vienerius metus pilnai tokio tikslo pasiekti negalima, dėl to bus tęsiami ir plėtojami 2018 m. vykdyti pirminiai darbai šiam tikslui ateityje pasiekti. Šio tikslo bus siekiama ir po projekto įvykdymo toliau bendradarbiaujant.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

 1. Sutelkti bendrai veiklai šeimos politikos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas.
 2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės/savivaldos institucijų.
 3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

Projekto veiklos

Siekiant užtikrinti NVO veiklos skaidrumą ir viešumą, bus sukuriamos rekomendacijos NVO atstovams, kaip skelbti ir teikti informaciją apie atstovavimo veiklos detales, susitikimus bei planus viešai skelbiamame kalendoriuje. Keletos projekto dalyvių atstovų viešai skelbiami kalendoriai taps pavyzdžiu kitų NVO atstovams, o praktinė atstovavimo veiklų viešinimo patirtis pasitarnaus rengiant rekomendacijas.

Bus atlikta studija „Šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo per paslaugų plėtrą iššūkiai“. Tyrimu siekiama atskleisti ir išanalizuoti:

1) NVO, teikiančių paslaugas šeimoms ir vaikams, įtraukiant bendruomenę patiriamus iššūkius;

2) NVO, teikiančių paslaugas šeimoms ir vaikams, siūlomas rekomendacijas optimaliam vaikų ir šeimų gerovės užtikrinimui bei geresniam NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimui;

3) tėvų patirtis ir požiūrį į vykdomą vaiko teisių apsaugos reformą Lietuvoje;

4) tėvų nuomonę apie tai, kokie yra šeimų poreikiai, kokios jiems pagalbos reikėtų, kad būtų galima užtikrinti šeimų ir vaikų gerovę;

5) už paslaugų teikimą atsakingų savivaldybių atstovų požiūrį į viešųjų išteklių paslaugoms teikti paskirstymo veiksmingumą ir jo gerinimo galimybes.

Atlikus studiją bei NVO specialistų ir tėvų apklausas, bus parengti raštiški siūlymai, teikiamos tyrimo rezultatais pagrįstos rekomendacijos dėl vaiko ir šeimos gerovės didinimo, vaiko teisių apsaugos sistemos tobulinimo, optimalesnio NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimo.

Vyks nuolatinis darbas atstovaujant dirbančias šeimas, siekiant geresnės dirbančių šeimų atstovavimo kokybės bei skatinant palankų derinančių šeimą ir darbą darbuotojų įvaizdį; rengiami pasiūlymai dėl galimybių taikyti Suomijos modelį kuriant Lietuvos palankaus šeimai darbdavio vertinimo sistemą ir dėl šeimų interesams atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis bei atliekamas tyrimas „Profesinių sąjungų taikomi palankumo šeimai vertinimo metodai ir priemonės“.

Siekiant patobulinti narystės pagrindu veikiančių projekto dalyvių ir partnerių narių žinias ir gebėjimus bus surengti mokymai pagal kiekvienos organizacijos veiklos kryptis:

 • Mokymai NŠTA ir kitų partnerių nariams apie Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ) programos įgyvendinimo principus ir pagrindinius iššūkius. Mokymų metu dalyviai gilins savo žinias apie mokslinius tyrimus lytiškumo ugdymo srityje, kalbėsis apie rengimo šeimai svarbą, diskusijų metu aptars iššūkius tinkamam SLURŠ programos įgyvendinimui Lietuvos mokyklose.
 • Mokymai LTF nariams, švietimo bendruomenių lyderiams ir kitiems nariams lyderystės, socialinės ekologijos temomis komandinio darbo, komunikavimo gebėjimų stiprinimui, įgalinant atstovavimą tėvų bei vaikų interesams viešojoje švietimo politikoje bei vaikų teisių apsaugos srityse, dalyvaujant savivaldos bei mokyklos valdyme.
 • Mokymai NAMS nariams “Palankus šeimai darbdavys = šeimos interesai: Suomijos modelis”. Mokymų tema pasirinkta vadovaujantis pažangiausia darbdavio vertinimo praktika, pristatyta ES tarptautinėse konferencijose kaip labiausiai struktūruota, visaapimanti ir nekelianti įtampos tarp darbuotojų bei darbdavių, nes įgyvendinama ne profsąjungų ar darbdavių atstovų, o šeimų NVO.
 • Mokymai Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO nariams apie lyderystę savose bendruomenėse bei santykiuose su valdžios ir savivaldos institucijomis.

Bus užtikrinamas projekto partnerių ir valstybės bei savivaldybės institucijų ar įstaigų bendradarbiavimas šeimos stiprinimo srityje (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas posėdžiuose ir darbo grupėse, teikiami pasiūlymai):

 • švietimo srityje mokyklų bendruomenių, savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis;
 • dirbančių šeimų atstovavimo srityje su profsąjungomis, darbdaviais ir valdžios atstovais;
 • šeimų stiprinimo, žmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos, gyvybės apsaugos srityse savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis.

Bus organizuojamas šeimų interesams atstovaujančių organizacijų susitikimas siekiant sukurti formalų ar neformalų šeimų NVO darinį pasirašant susitarimą dėl bendros veiklos. Rengiantis susitikimui bus diskutuojama dėl bendros veiklos formos, rengiamas sutarties projektas, taip pat bus kontaktuojama su įvairiuose regionuose šeimos politikos srityje veikiančiomis organizacijomis, siekiant išsiaiškinti, kurioms organizacijoms aktualus bendradarbiavimas šeimos politikos srityje nacionaliniu lygmeniu. Susitikimo metu numatoma pasirašyti susitarimą, kuriame būtų numatytos bendros veiklos kryptys šeimos politikos srityje, bendradarbiavimo principai, atsakomybių, atstovavimo sričių pasiskirstymas ir pan.

Siekiant sustiprinti šeimų NVO institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose, projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus surengti šie mokymai:

 • Mokymai apie atstovavimą šeimoms nacionaliniu lygmeniu, akcentuojant darbo su parlamentinėmis struktūromis – komitetais, komisijomis, darbo grupėmis, specifiką. Mokymų metu būtų derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse ir dalijimosi gerąja praktika sesijos.
 • Mokymai, skirti žmogaus teisių atstovavimo gebėjimų stiprinimui. Mokymų metu būtų derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse ir dalijimosi gerąja praktika sesijos.
 • Mokymai apie derybinių įgūdžių ugdymą instituciniame atstovavime, konstruktyvų argumentavimą ir oponavimą. Mokymų metu būtų derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse ir dalijimosi gerąja praktika sesijos.
 • Švietimo bendruomenių lyderystės konferencija skirta geriausių patirčių bei praktikų švietimo bendruomenėse pasidalinimui, įkvėpimui pavyzdžiu bei sėkmių atskleidimui, skatinant burtis ir aktyviai dalyvauti.
 • Mokymai apie vaiko ir šeimos gerovės užtikrinimo sistemos gerąją praktiką Vokietijoje ir Lietuvoje. Dialoguojant apvalaus stalo diskusijoje bus ieškoma galimybių gerąją patirtį panaudoti Lietuvos situacijai.
 • Dveji mokymai apie šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo principus ir konkrečias metodikas. Šių mokymų metu su šeimomis dirbančių NVO, bendruomenių, valstybinių ir savivaldybės institucijų atstovai galės išmokti itin svarbių darbe su šeima įgūdžių, užtikrinant vaiko ir šeimos saugumą, nesmurtinio bendravimo ugdymo galimybes, krizių įveiką, agresiją mažinančių veiksnių panaudojimo ypatumus. 
 • Šeimų NVO vadovų lyderystės ugdymas dalyvaujant Pasaulinėje lyderystės konferencijoje Lietuvoje. Dviejų dienų renginyje bus ne tik klausomasi pranešimų, bet ir dirbama praktiškai su komanda pagal specialiai renginiui paruoštą medžiagą. 

Projekto metu bus atliekama gerosios darbo įvairiose tarybose ir komisijose praktikos paieška, interviu su NVO ir institucijų atstovais, ši geroji praktika bus apibendrinama ir viešinama spaudoje.

Siekiant susipažinti su tarptautine šeimų atstovavimo praktika ir užmegzti kontaktus su kitų šalių nacionalinėmis ir tarptautinėmis šeimų organizacijomis, projekto partneriai dalyvaus tarptautiniuose susitikimuose.

Projektas vykdomas 2019 metais. Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (61 118 Eur).

Projekto rezultatai:

 1. Švietimo bendruomenių lyderystės forumas, filmuoti pranešimai. https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgCsn0h5WqjBnNPywzeZ4IZM-lfGdEsi
 2. Pasiūlymas dėl SLURŠ programos įgyvendinimo medžiagos tobulinimo. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2019/10/SLUR%C5%A0-2019-06-18.pdf
 3. Pasiūlymas dėl šeimos politikos atitikimo šeimų poreikiams.  https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2019/12/pasiulymas-del-lygiu-galimybiu-istatymo-pakeitimo.pdf
 4. Studija „Šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo per paslaugų plėtrą iššūkiai“. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/t%C4%97vu-poziuris-i-vaiko-teisiu-apsaugos-reforma1.pdf ir tyrimo rekomendacijos https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NSTA_tyrimo_rekomendacijos_siuntimui.pdf
 5. Rekomendacijos dėl NVO, teikiančių paslaugas vaikams ir šeimai, sektoriaus stiprinimo vaiko teisių apsaugos srityje. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NSTA-projekto-rekomendacijos-NVO.pdf
 6. Rekomendacijos dėl tėvų poreikius atitinkančios pagalbos teikimo. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NSTA-projekto-rekomendacijos-pagalbos-teikimas.pdf
 7. Rekomendacijos dėl efektyvesnio paslaugas vaikams ir tėvams teikiančių NVO, tėvų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NSTA-projekto-rekomendacijos-bendradarbiavimas.pdf
 8. Asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ rekomendacija. Dėl bendrojo ugdymo programų atnaujinimo gairių. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/LTF-del-bendrojo-ugdymo-programu-atnaujinimo-gairiu.pdf
 9. Asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ rekomendacija Švietimo mokslo ir sporto ministerijai „Dėl švietimo pažangos grupės“. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/LTF-d%C4%97l-pa%C5%BEangos-grup%C4%97s.pdf
 10. Asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ rekomendacija Dėl organizacijos veiklos darbų kalendoriaus naudojimo. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/LTF-rekomendacija-dėl-kalendoriaus.pdf
 11. Asociacijos “Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ tyrimo „Šeimos ir darbo derinimas: Lietuvos profesinių sąjungų pozicija“ ataskaita. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NAMS-Seimos-ir-darbo-derinimas-profsajungu-pozicija.pdf
 12. Asociacijos “Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ rekomendacija „Dėl šeimos ir darbo priemonių derinimo diegimo/1“. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/Del-seimos-ir-darbo-priemoniu-derinimo-diegimo-1.pdf
 13. Asociacijos “Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ rekomendacija „Dėl šeimos ir darbo priemonių derinimo diegimo/2“. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/Del-seimos-ir-darbo-priemoniu-derinimo-diegimo-2.pdf
 14. Projekto AŠIS – 2019 rezultatų pristatymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/02/ASIS2019_pristatymas_SADM_20200207.pdf

Informaciją apie projektą žiniasklaidoje: https://laisvavisuomene.lt/gyvybe-renkasi-nugalejusios-baime/

http://www.propatria.lt/2020/01/tevu-interesai-sutelke-dideliems-darbams.html

https://m.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/audrius_murauskas_sprendziant_svietimo_problemas_daznai_uztenka_pradeti_kalbetis

 

Sąskaitos nr.:
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija

LT92 7300 0100 9248 5960

.

 

DŽIAUGIAMĖS

Džiaugiamės, kad Jums, kaip ir mums, rūpi prigimtinės- vyro ir moters sudarytos- šeimos stiprinimas. Jūsų parama leis ne tik išlaikyti organizaciją, bet ir auginti kitus- formuoti patrauklesnį gausios ir darnios, vyro ir moters santuoka paremtos šeimos modelį visuomenėje bei kurti šeimocentrišką politiką Lietuvoje.

 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME, KAD PRISIDEDATE PRIE ŠEIMAI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMO!

 

Paremti galite šiais būdais:

 1. Tapdami prenumeratoriumi Contribee platformoje https://contribee.com/nsta
 2. Pervesdami Jūsų skirtą pinigų sumą tiesiai į asociacijos sąskaitą.
 3. Skirdami 1.2 % sumokėto pajamų mokesčio:

Kaip tai padaryti?

1)Prisijunkite prie VMI elektroninio deklaravimo sistemos čia – https://deklaravimas.vmi.lt

2) Spauskite PRISIJUNGTI PRIE EDS;

3)Pasirinkite, per kokią išorinę sistemą prisijungsite ir prisijunkite prie sistemos.

4) Elektroninio deklaravimo sistemoje skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“ -> „Pildyti naują formą“.

5) Pasirinkite formą FR0512; joje užpildykite:

E1 eilutė langelis E1: pasirinkite “2” – tai gavėjo tipas,

Į formos laukelį E2, kur reikia nurodyti identifikacinį paramos gavėjo numerį, įrašykite 300560436

E3 Langelį palikite tuščią;

E4 langelyje norodykite kiek procentų pajamų mokesčio skiriate paramai: “1,2”

6) Tuomet spauskite mygtuką „Pateikti deklaraciją “.

7) Dėkojame už paramą! 😊

AŠIS mokymai 2018
Šeimų organizacijų telkimo forumas

Dirbančio reikalavimai = šeimos poreikiai

Nuoširdus bendravimas – būtina sąlyga rezultatams pasiekti

Pilietiškos iniciatyvos kaina

Pirma pažintis su profesija: kokia ji turėtų būti?

Politologas V. Vobolevičius: šeimų organizacijos turėtų siekti didesnio sutelktumo

Radijo laida apie atstovavimą šeimų interesams (2018-11-12)

Radijo laida apie šeimų organizacijų telkimąsi (2018-11-26)

Vytautas Sinica. Ko norime mokyti vaikus apie lytiškumą?

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su „Šeimos institutu“, Lietuvos tėvų forumu, Laisvos visuomenės institutu, jaunimo sambūriu „Pro Patria“, Nacionaliniu aktyvių  mamų sambūriu ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas“.

Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas į koaliciją, siekiant nuoseklaus, efektyvaus, ilgalaikio ir plataus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimo šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Per trumpą laikotarpį pilnai tokio tikslo pasiekti negalima, dėl to bus imamasi pradinių veiksmų šiam tikslui ateityje pasiekti.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

 1. Inicijuoti šeimos politikos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų telkimą į koaliciją.
 2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės / savivaldos institucijų.
 3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto vykdymui gauta
55 312 Eur.

Projekto rezultatai

 1. Studija „Nevyriausybinio sektoriaus vykdomų lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų galimybių tyrimas“
 2. Galimybių studija „Palankios šeimai darbo aplinkos vertinimo sistemos kūrimas Lietuvoje: esamos situacijos analizė ir rekomendacijos“
 3. Rekomendacijos dėl paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimo ir veiksmingo viešųjų išteklių paslaugoms teikti paskirstymo
 4. Pasiūlymai dėl NVO ir valstybės ar savivaldybės institucijų ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimo
 5. Informacijos sklaida ir projekto veiklos viešinimas
 6. Projekto rezultatų pristatymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
 7. Foto galerija

Organizacijos duomenys

PavadinimasKaišiadorių vyskupijos šeimos centras
AdresasBirutės g. 9, Kaišiadorys
Juridinio a. k. 192068876
VadovasJudita Bernatonienė
Kontaktinis asmuo/asmenysJudita Bernatonienė, +370 671 67 610
Interneto psl.http://kaisiadorys.lcn.lt/

Apie organizaciją

Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro tikslas – ugdyti ir palaikyti šeimą remiantis katalikiškosios moralės principais. Centras organizuoja parengimo Santuokos sakramentui užsiėmimus – kursus dekanatuose, konferencijas, seminarus, taip pat vykdo įvairias krikščioniškų šeimų programas.

Veiklos sritys

Informacija ruošiama.

Veiklos mastas

Informacija ruošiama.