Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/nsta/domains/nsta.lt/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
admin | Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija

admin

 

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Seimui

 

PETICIJA

PRIEŠ STAMBULO KONVENCIJOS RATIFIKAVIMĄ

 

Mes, žemiau pasirašiusieji, smurtą prieš moteris laikome rimta problema, kurią būtina spręsti, tačiau prieštaraujame Stambulo konvencijos ratifikavimui dėl to, kad Stambulo konvencija:

 

 • kaip smurto prieš moteris priežastį nurodo moters lytį, nepaisydama kitų svarbių smurto artimoje aplinkoje priežasčių (priklausomybių, nedarbo, skurdo ir kt.);

 

 • nors teigia kovojanti prieš lyčių stereotipus, tačiau pati laikosi stereotipinio požiūrio, kad smurtą prieš moteris lemia istoriškai susiklostę nelygūs vyrų ir moterų galios santykiai;

 

 • įpareigotų Lietuvą naikinti kultūroje, papročiuose, religijoje ir tradicijose puoselėjamus vyrų ir moterų vaidmenis;

 

 • kuria baudimu paremtą smurto suvaldymo mechanizmą, o ne veiksminga smurto prevencija ir realia pagalba aukai paremtą smurto įveikos sistemą;

 

 • nepaisant konvencijos rengėjų ketinimų yra tapusi gender ideologijos nešėja (terminas gender konvencijoje minimas net 25 kartus) ir genderizmo šalininkų įrankiu;

 

 • įpareigotų Lietuvą per švietimo programas diegti vaikams gender ideologiją, nepaisant jų tėvų sutikimo ir įsitikinimų;

 

 • teisėje įvestų „lyčių chaosą“ (situaciją, kai vien vyriškos ir moteriškos lyties nebepakanka), nes randama net iki keliasdešimt socialinės lyties tapatybių;

 

 • Lietuvos teisėje reikalautų įtvirtinti socialinės lyties (angl. gender) ir socialinės lyties tapatybės (angl. gender identity) sampratas, o draudimas diskriminuoti dėl socialinės lyties tapatybės įpareigotų pripažinti asmeniui teisę laisvai pasirinkti ir keisti socialinę lytį pagal tai, kaip jis tuo metu jaučiasi. Tai sąlygotų belytės kalbos įvedimą viešojoje erdvėje, keltų problemas sporto varžybose ar sveikatinimo ir asmens higienos srityse (viešieji tualetai, dušai, persirengimo kambariai) ir kt.;

 

 • įsteigė tarptautinį priežiūros komitetą, kuris darytų spaudimą Lietuvos politikams iki galo įgyvendinti ideologines konvencijos nuostatas dėl socialinės lyties sąvokos taikymo ir nediskriminavimo dėl socialinės lyties tapatybės pagal šio komiteto praktiką ir išaiškinimus.

 

Norime pabrėžti, kad ratifikuota Stambulo konvencija turėtų aukštesnę galią už Lietuvos įstatymus ir įpareigotų visą Lietuvos teisinę sistemą pritaikyti prie konvencijos nuostatų. Siekiant perimti kovai su smurtu prieš moteris reikalingas Stambulo konvencijos nuostatas, nebūtina šios konvencijos ratifikuoti. 

 

Atsižvelgdami į visa tai: 

 • Prezidento prašome atšaukti dekretą, kuriuo Stambulo konvencija buvo pateikta Seimui ratifikuoti;
 • Seimo prašome neratifikuoti Stambulo konvencijos.
Jūsų asmens duomenis (vardą ir pavardę) pateiksime tik Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui. 
Pasirašydamas peticiją sutinkate, kad Jūsų pateikti duomenys būtų panaudoti aukščiau nurodytiems tikslams. 
El. pašto adresas yra reikalingas tam, kad galėtume informuoti Jus apie klausimo svarstymo eigą.

 

Jau suregistruoti parašai: 55150 (2021.03.19)

Prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Seimui

PETICIJA

PRIEŠ STAMBULO KONVENCIJOS RATIFIKAVIMĄ

Mes, žemiau pasirašiusieji, smurtą prieš moteris laikome rimta problema, kurią būtina spręsti, tačiau prieštaraujame Stambulo konvencijos ratifikavimui dėl to, kad Stambulo konvencija:

 • kaip smurto prieš moteris priežastį nurodo moters lytį, nepaisydama kitų svarbių smurto artimoje aplinkoje priežasčių (priklausomybių, nedarbo, skurdo ir kt.);

 • nors teigia kovojanti prieš lyčių stereotipus, tačiau pati laikosi stereotipinio požiūrio, kad smurtą prieš moteris lemia istoriškai susiklostę nelygūs vyrų ir moterų galios santykiai;

 • įpareigotų Lietuvą naikinti kultūroje, papročiuose, religijoje ir tradicijose puoselėjamus vyrų ir moterų vaidmenis;

 • kuria baudimu paremtą smurto suvaldymo mechanizmą, o ne veiksminga smurto prevencija ir realia pagalba aukai paremtą smurto įveikos sistemą;

 • nepaisant konvencijos rengėjų ketinimų yra tapusi gender ideologijos nešėja (terminas gender konvencijoje minimas net 25 kartus) ir genderizmo šalininkų įrankiu;

 • įpareigotų Lietuvą per švietimo programas diegti vaikams gender ideologiją, nepaisant jų tėvų sutikimo ir įsitikinimų;

 • teisėje įvestų „lyčių chaosą“ (situaciją, kai vien vyriškos ir moteriškos lyties nebepakanka), nes randama net iki keliasdešimt socialinės lyties tapatybių;

 • Lietuvos teisėje reikalautų įtvirtinti socialinės lyties (angl. gender) ir socialinės lyties tapatybės (angl. gender identity) sampratas, o draudimas diskriminuoti dėl socialinės lyties tapatybės įpareigotų pripažinti asmeniui teisę laisvai pasirinkti ir keisti socialinę lytį pagal tai, kaip jis tuo metu jaučiasi. Tai sąlygotų belytės kalbos įvedimą viešojoje erdvėje, keltų problemas sporto varžybose ar sveikatinimo ir asmens higienos srityse (viešieji tualetai, dušai, persirengimo kambariai) ir kt.;

 • įsteigė tarptautinį priežiūros komitetą, kuris darytų spaudimą Lietuvos politikams iki galo įgyvendinti ideologines konvencijos nuostatas dėl socialinės lyties sąvokos taikymo ir nediskriminavimo dėl socialinės lyties tapatybės pagal šio komiteto praktiką ir išaiškinimus.

Norime pabrėžti, kad ratifikuota Stambulo konvencija turėtų aukštesnę galią už Lietuvos įstatymus ir įpareigotų visą Lietuvos teisinę sistemą pritaikyti prie konvencijos nuostatų. Siekiant perimti kovai su smurtu prieš moteris reikalingas Stambulo konvencijos nuostatas, nebūtina šios konvencijos ratifikuoti.

Atsižvelgdami į visa tai:

 • Prezidento prašome atšaukti dekretą, kuriuo Stambulo konvencija buvo pateikta Seimui ratifikuoti;
 • Seimo prašome neratifikuoti Stambulo konvencijos.

%%your signature%%

28 Nauji parašai

Pasidalinti

     

 

Atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2021

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su „Šeimos institutas“, Lietuvos tėvų forumu, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Laisvos visuomenės institutu vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2021“.

2021 m. bus plėtojamas dar 2018 m. išsikeltas ilgalaikis projekto tikslas – telkti ir stiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu.

PROJEKTO VEIKLOS

Siekiant užtikrinti šeimų NVO veiklų skaidrumą, viešumą bus sukurta žinių bazė – DUK. Ji padės piliečiams gauti atsakymus į rūpimus klausimus pagal NVO atstovaujamą sritį, bus sudaryta galimybė užduoti klausimą viešai ir privačiai. DUK padės išvengti pasikartojančių klausimų ir/ar netikslingų pastangų bet kokiu klausimu pasiekti aukščiausio lygmens valdžios atstovą, bus tikslingas nukreipimas, stiprės pasitikėjimas visuomene ir gerės santykiai su šeimų organizacijomis, bus užtikrintas jų veiklų viešumas ir teikiamų paslaugų skaidrumas.

Siekiant tobulinti šeimų NVO kompetencijas, skirtas užtikrinti kokybišką šeimų stiprinimo politikos srities stebėseną ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, bus organizuojami mokymai:

 • Mokymai apie teises bei laisves šeimoje ir jų ribas. Kiekviena šeimų NVO savo veiklos ribose susiduria su teisiniais aspektais. Vis dažniau baiminamasi dėl šeimos autonomijos, tėvų ir vaikų teisių apsaugos ir jų teisių bei laisvių pusiausvyros šeimoje. Kaip atrasti balansą, tarp teisių ir laisvių šeimoje, kad norėdamas daugiau laisvių sau, pernelyg neapribotai kito? Pasitelkę teisės eksperto, lektoriaus įžvalgas dalyviai gilins teorines žinias, ugdys praktinius įgūdžius bei dalinsis gerąja praktika.
 • Komunikacinių kompetencijų teorinių ir praktinių žinių tobulinimo mokymai. NVO veikloje svarbiausios yra lyderystės ir komunikavimo bendrosios kompetencijos. Jos – labai susijusios. Geri komunikavimo gebėjimai reikalingi kiekvienam lyderystės stiliui ir būdui. Komunikavimo įgūdžių gerinimas padės geriau atstovauti kiekvienos organizacijos keliamų ir sprendžiamų šeimos politikos problemų ratą ir geriau veikti NVO organizacijoje bei bendradarbiauti su valdžios atstovais.
 • NŠTA mokymai narėms-organizacijoms ir jų nariams. Kiekvienam aktyviam visuomenėje asmeniui aktuali jo teisė reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus apimtis ir jos gynimo galimybės. Taip pat labai svarbu atpažinti neapykantos kalbą ir mokėti nuo jos apsiginti. Mokymai bus organizuojami žmogaus teisės į saviraišką bei įsitikinimus tematika.
 • NŠTA vidiniai strateginiai mokymai apie organizacijos misijos, vizijos suformulavimą ir strateginio veiklos plano parengimą.

Bus sukurta šeimų stiprinimo viešosios politikos advokacijos strategija. Šeimų organizacijų Lietuvoje yra nemažai. Dauguma jų veikia pagal turimas kompetencijas savo srityse. Tačiau toks išsibarstęs, nekoordinuotas veikimas reikalauja nemažai laiko bei žmogiškųjų resursų, o pasiektas rezultatas neretai netenkina. Esant atsakingai parengtai advokacijos strategijai šeimų stiprinimo klausimu galima sutelkti skirtingas ir/ar panašias kompetencijas turinčias šeimų organizacijas bendram tikslui. Bus labiau koordinuotas bei efektyvus organizacijų veikimas, vyks glaudesnis bendradarbiavimas, organizacijos stiprins vienos kitas, augins savo kompetencijas, greičiau ir kokybiškai bus pasiekiami pokyčiai šeimų stiprinimo politikos srityje.

Bus užtikrinamas NVO ir valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas, siekiant ilgalaikės strateginės partnerystės, sprendžiant viešojo sektoriaus klausimus (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas posėdžiuose ir darbo grupėse, teikiami pasiūlymai, kuriama palankaus šeimai darbdavio svetainė):

 • šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo srityje su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bus siekiama užtikrinti kuo geresnį šeimų poreikių atstovavimą ir kokybiškų, šeimų poreikius atitinkančių sprendimų priėmimą; bus pateikti 3 pasiūlymai SADM;
 • švietimo srityje su mokyklų bendruomenėmis, savivaldomis bei nacionaliniu lygmeniu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bus siekiama didesnio tėvų ir jų atstovaujamų mokinių įsitraukimo į palankios aplinkos kūrimą; bus pateikti 3 pasiūlymai ŠMSM;
 • dirbančių šeimų atstovavimo srityje bus kuriama palankaus šeimai darbdavio svetainė, kurioje bus skelbiamos naujienos apie šeimos ir darbo derinimo galimybes iš skirtingų šaltinių: SADM, Užimtumo tarnybos, darbdavių atstovų, profsąjungų ir NVO.

Gerąja šeimų NVO ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo patirtimi bus pasidalinta su visuomene ir/ar suinteresuotomis organizacijomis, asmenimis, institucijomis.

Projekto pareiškėjas (NŠTA) bei partneris (LVI) į 2021 m. veiklos planus įsitraukė veiklas, susijusias su 2021-2030 m. Nacionaliniu pažangos planu. Pagal IV skyriaus 2 strateginio tikslo “Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį […] ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį” 2.5 uždavinį bus siekiama skatinti gimstamumą. Tam bus rengiamos pirminės Nacionalinės krizinio nėštumo strategijos gairės, surengta konferencija šių gairių pristatymui bei ekspertų įžvalgų pasidalinimui. Pagal 2.7 uždavinį bus vykdomos apskrito stalo diskusijos su pasirinkto regiono aktyviomis NVO ir jų nariais šeimos ir vaiko gerovės srityje iškylančiais aktualiais klausimais.

Projekto partneris NAMS Lietuvos šeimų NVO atstovaus tarptautinėje organizacijoje „COFACE Families Europe“ (daugiau nei 50 organizacijų iš 23 ES valstybių), Lietuvos šeimos politikos formuotojams pristatys tarptautinę patirtį.

Projektas vykdomas 2021 metais.

Projektas finansuojamas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos 2021 m. konkursą (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2021 m. kovo 8 d. Nr. NOBP01252). Projektui skirta finansavimo suma – 54 000 Eur.

 

Projekto rezultatai:

 1. Lietuvos tėvų forumo žinių bazė DUK https://tevuforumas.lt/duk
 2. LVI nuotoliniai mokymai „Teisės bei laisvės šeimoje ir jų ribos“, lektorius – teisininkas dr. Vygantas Malinauskas. https://laisvavisuomene.lt/nuotoliniai-mokymai-teises-bei-laisves/
 3. NŠTA nuotoliniai mokymai su šeimomis dirbančioms organizacijoms „Vaiko tėvų pirmumo teisė auginti ir auklėti savo vaikus bei dalyvavimas teisėkūros procesuose“. Lektorius Ramūnas Aušrotas. https://fb.me/e/1lgyxWrHT
 4. Dėl motinystės ir vaiko priežiūros išmokų 2021-2022 metams. Įgyvendintas tėvų naudai. https://tevuforumas.lt/2021/04/del-motinystes-ir-vaiko-prieziuros-ismoku-2021-2022-metams
 5. 2021 04 09 LR SADM „Dėl pasiūlymų šeimos politikos plėtros programai“
 6. 2021-08-02 Nr. 20210802-01 PASIŪLYMAI LR LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1101, 5, 111, 19, 22, 23, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTUI
 7. 2021-11–23 Nr. 20211123 -01 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU NARKOTIKŲ IR ALKOHOLIO PRIEINAMUMO DIDINIMU
 1. 2021-09-02 Tėvų ir šeimų organizacijų pareiškimas dėl naujų mokslo https://tevuforumas.lt/2021/09/tevu-ir-seimu-organizaciju-pareiskimas-del-nauju-mokslo-metu
 2. 2021-09-28 Dėl studentų teisių į mokslą ir švietimą pažeidimo https://tevuforumas.lt/2021/09/del-studentu-teisiu-i-moksla-ir-svietima-pazeidimo
 3. 2021-09-30 Dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje https://tevuforumas.lt/2021/09/del-tevu-teisiu-uztikrinimo-svietimo-sistemoje
 4. 2021-10-19 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ IDEOLOGIZAVIMO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE https://tevuforumas.lt/2021/10/del-mokslo-ir-studiju-ideologizavimo-aukstosiose-mokyklose
 5. 2021-11-29 DĖL GALIMYBIŲ PASO VAIKAMS NUO 12 METŲ AMŽIAUS, ATŠAUKIMO https://tevuforumas.lt/2021/11/del-galimybiu-paso-vaikams-nuo-12-metu-amziaus-atsaukimo
 6. 2021-12-03 DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO REIKALAVIMO VAIKAMS UGDYMO ĮSTAIGOSE PAGRĮSTUMO IR TEISĖTUMO https://tevuforumas.lt/2021/12/del-kaukiu-devejimo-reikalavimo-vaikams-ugdymo-istaigose-pagristumo-ir-teisetumo
 7. Informacinė platforma dirbantiseima.lt – darbdavių palankumo šeimai vertinimui, visuomenės informavimui apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemones.
 8. NŠTA atstovo susitikimas su VVTAĮT vadove Ilma Skuodiene. Susitikimo metu aptarti šeimoms aktualūs klausimai, ieškota galimų optimaliausių sprendimų šeimoms. Šeimoms aktuali žinutė ištransliuota socialiniame tinkle Facebook puslapiuose Aš myliu savo šeimą ir Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija.
 1. LTF žinutė apie bendradarbiavimą renginyje Europos tėvų asociacijos (EPA) generalinė asamblėja ir konferencija. https://www.facebook.com/LietuvosTevuForumas/posts/5134731009888493
 2. LVI parengtos Nacionalinės krizinio nėštumo koncepcijos gaires – „Nacionalinės krizinio nėštumo prevencijos ir kompleksinės pagalbos sistemos koncepcija“ gairės. https://laisvavisuomene.lt/valstybes-pareiga-padeti-moterims-krizinio-nestumo-situacijoje/ Gairės pristatytos nuotolinėje mokslinėje -praktinėje konferencijoje „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje“.
 1. PARENGTI IR IŠPUBLIKUOTI STRAIPSNIAI:

Kaip valstybė galėtų padėti krizinio nėštumo situacijoje?

Kokią kainą už partnerystę mokės vaikai? Partnerystė – vaikų gerovės sąskaita?

Straipsnis tema apie moterų reprodukcines teises „Tik dvi tabletės?“. Jolita Pukelienė

Straipsnis apie Partnerystės įstatymo teisinius ir moralinius aspektus: „Įrodyti, kad karalius ne nuogas“. Ramūnas Aušrotas

 „Ar švietimo sistemoje liks vietos rengimui šeimai?“. Ramūnas Aušrotas

Ko trūksta Nacionaliniame susitarime dėl švietimo politikos? Ramūnas Aušrotas

„Lyties tapatybės problemos: geros žinios iš Suomijos ir ne tokios geros iš Lietuvos“.  Gintautas Vaitoška

Straipsnis apie NŠTA veiklą ir renginius „Žinomos ir nežinomos kovos už šeimos vertybes“. Ieva Šiugždinienė.

Kaip ir kiekvieną pavasarį, kviečiame Jus į visuotinį NŠTA susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. balandžio 10 dieną, šeštadienį.

Kviečiame ne tik NŠTA narius – juridinius asmenis, bet ir visus NŠTA bičiulius , kuriems rūpi šeimos situacija ir kurie nori prisidėti prie NŠTA veiklois.

Susirinkimo metu apžvelgsime praeitus metus, tvirtinsime organizacijos veiklos ataskaitą ir brėšime tolimesnės veiklos gaires.

Susirinkimo laikas: 10 – 16 val.

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą karantiną, susirinkimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nesusirinkus pakankamai dalyvių, skelbiamas pakartotinas Visuotinis NŠTA susirinkimas skelbiamas 2021- balandžio 24 d. 10 val.  

Darbotvarkėje:

 • veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
 • Auditoriaus tvirtinimas.
 • Strateginio NŠTA  tikslo 2021 metams diskusija ir tvirtinimas.

Susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu.

Socialinės sistemos visapusiška pagalba šeimai, susidūrusiai su rimtais sunkumais, efektyviausiai teikiama, kai laikomasi subsidiarumo principo. Šis principas, įrašytas ir Vaiko teisių  apsaugos pagrindų įstatyme(4 str.7), Lietuvoje tik pradedamas įsisavinti. Vokietijoje jis yra vienas iš pagrindinių socialinės sistemos funkcionavimo principų. Remiantis subsidiarumo principu griežtai vengiama daryti už šeimą tai, ką ji pati gali atlikti, ir kartu šeima nepaliekama be pagalbos tais atvejais, kai tėvai nepajėgia pasirūpinti savimi ir savo šeimos nariais; tiek, kiek nepajėgia.

Vokietijos šeimos pagalbos sistemoje dirbančių ir didžiulę patirtį turinčių Vokietijos Oldenburgo srities Caritas organizacijos ekspertų Paul Schneider, Reinhard Schwarze ir Dietmar Willmann mokymai yra skirti vystyti konkrečius gebėjimus teikiant pagalbą šeimai, Mokymų metu planuojama  akcentuoti valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo principą, kontekstą, praktinius žingsnius ieškant geriausių sprendimų  dirbant su  pagalbos reikalingomis šeimoms. Mokymuose bus derinami teoriniai įvadai,  klausimai ir diskusijos, praktinės užduotys sprendžiant konkrečias situacijas, dalijimasis patirtimi. Galutinė mokymų forma priklausys nuo dalyvių skaičiaus ir jų dalyvavimo būdo („gyvoje“ grupėje ar nuotoliniu būdu).

Mokymai vyks 2020 m.liepos 17 dieną.

Apie mokymus:

Tikslo grupė – Nevyriausybinių organizacijų atstovai, dirbantys su šeimomis, vaikų dienos centrų darbuotojai ir savanoriai, šeimų organizacijų atstovai, socialiniai darbuotojai, besidomintys nuosekliu darbu su šeimomis, šeima-šeimai darbo metodais.

Mokymų vieta– Papilio 5, Kaunas arba nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Mokymų trukmė 10:00-16:00 su kavos ir pietų pertraukomis.  Dalyviai bus vaišinami pietumis.

Mokymo programa apims kompetencijas, reikalingas stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą teikiant nuoseklią pagalbą šeimoms, reikalingoms  įgalinimo ir santykių atstatymo.

Mokymų  programa apims tris pagrindinius klausimus:

 1. Pagalbos sistema šeimoms Vokietijoje (akcentas – valdžios ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas siekiant šeimos ir vaiko gerovės).
 2. Pagrindiniai nuoseklaus darbo su šeima principai.
 3. Prevencinės priemonės šeimoms, kad jos nepatektų į krizinę situaciją, mokytųsi nesmurtinių santykių  ir išlaikytų optimalų funkcionavimą.

Mokymų metu bus pateikiami konkretūs pavyzdžiai ir atsakoma į kylančius klausimus.

Seminaras bus verčiamas į lietuvių kalbą.

Prašome REGISTRUOTIS iki liepos 13 d. el. paštu info@mususeima.lt, nurodant dalyvių skaičių, vardą, pavardę, kokią NVO atstovaujate, kontaktus, specialius maisto poreikius.

Mokymai vykdomi, įgyvendinant SADM finansuojamą NVO institucinio stiprinimo projektą “AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019”

2020-06-26 įvyks visuotinis NŠTA narių susirinkimas, kurio metu bus balsuojama nėl NŠTA įstatų pakeitimo. taip pat bus aptartos NŠTA veiklos 2020- 2021 metais prioritetinės kryptys. Susirinkimas  įvyks Vilniaus g. 3, Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys patalpose. Susirinkimo pradžia 10 val.   

Nesusirinkus pakankamam dalyvaujančių skaičiui, pakartotinas susirininkimas įvyks 2020-06-27 d. 13 val. Gyvųjų akmenų rekolekcijų sodyboje, Raudondvaris, R. Budrio g. (atvykstantys automobiliu nuorodas ras maps.google.com navigacijoje)

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su Laisvos visuomenės institutu, Lietuvos tėvų forumu, Šeimos institutu, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2020“.

Projekto ilgalaikis tikslas – sutelkti ir sustiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Taip pat bus siekiama kuo didesnio atstovaujamos veiklos atitikimo šeimų poreikiams.

Per jau dvejus metus projekte bendradarbiaujančių NVO atsiradusius stiprius ryšius, palaikysime ir stiprinsime net ir po projekto AŠIS 2020 m. įgyvendinimo.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

 1. Sustiprinti sutelktas šeimos politikos srityje veikiančias NVO ir stiprinti jų ryšį su atstovaujamomis šeimomis.
 2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės/savivaldos institucijų.
 3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

PROJEKTO VEIKLOS

Siekiant užtikrinti NVO veiklos skaidrumą ir viešumą bus:

 • Sukurta ir pradėta naudoti ryšių su klientais valdymo sistema (CRM). Ši sistema padės rinkti ir sisteminti duomenis bei informuoti apie tai, kas vyksta šeimos politikos srityje, efektyviau komunikuoti, bendradarbiauti  ir dalintis informacija, taip pat gauti atsiliepimus.
 • Stiprinama Laisvos visuomenės instituto interneto svetainė ir jos skiltis, skirta šeimoms, kadNVO bei šeimos galėtų rasti svarbios teisėkūros procesų informacijos, statistikos, nuorodų į teisės aktus bei kitas aktualijas šeimoms.

Bus atlikta studija „Biopsichosocialinių paslaugų, siekiant šeimos ir vaiko gerovės plėtros stebėsena”. Tyrimu siekiama išanalizuoti, kaip vykdoma biopsichosocialinių paslaugų plėtra, siekiant šeimos ir vaiko gerovės Lietuvoje:

1) NVO ir savivaldybių institucijų teikiančių paslaugas šeimoms ir vaikams, paslaugų teikimo žemėlapis pasirinktose savivaldybėse. Pateikiamos rekomendacijos paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai pagal poreikius bei geresniam NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimui;

2) Kompleksinių paslaugų teikimo šeimoms, patiriančioms riziką, modelio kūrimas pasirinktoje savivaldybėje.

Atlikus studiją bus parengti siūlymai, teikiamos tyrimo rezultatais pagrįstos rekomendacijos dėl vaiko ir šeimos gerovės didinimo, optimalaus NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimo, pagalbos šeimoms, patiriančioms riziką, teikimo.

Vyks nuolatinis darbas atstovaujant dirbančias šeimas, siekiant geresnės dirbančių šeimų atstovavimo kokybės bei skatinant palankų derinančių šeimą ir darbą darbuotojų įvaizdį. Be to, bus atlikta apklausa – tyrimas, siekiant sukurti Šeimos įsipareigojimų ir darbo santykių (toliau – ŠĮDS) barometrą, parodantį darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų labiausiai vertinamas ŠĮDS priemones Lietuvoje. Rezultatų analizė bus naudojama rengiant argumentuotus pasiūlymus institucijoms.

Siekiant patobulinti narystės pagrindu veikiančių projekto dalyvių ir partnerių kompetencijas bus surengti mokymai pagal kiekvienos organizacijos veiklos kryptis:

 • Mokymai LTF aktyviems nariams lyderystės gebėjimų stiprinimui.
 • Mokymai NŠTA narėms regioninėms organizacijoms apie institucijų skelbiamų konkursų paraiškų rengimą, projektų vykdymą bei ataskaitų rengimą.
 • NŠTA narių bei bendradarbių forumas, kurio metu bus dalinamasi gerąja atstovavimo šeimoms ir darbo su šeimomis patirtimi, kuriami ir stiprinami ryšiai tarp organizacijų ir jų narių, jų tinklaveika, organizuojami mokymai šeimų organizacijoms aktualia tematika.

Bus užtikrinamas projekto partnerių ir valstybės bei savivaldybės institucijų ar įstaigų bendradarbiavimas šeimos stiprinimo srityje (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas posėdžiuose ir darbo grupėse, teikiami pasiūlymai):

 • švietimo srityje mokyklų bendruomenių, savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis;
 • dirbančių šeimų atstovavimo srityje su profsąjungomis, darbdaviais ir valdžios atstovais;
 • šeimų stiprinimo, žmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos, gyvybės apsaugos srityse savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis.

Bus organizuojami vizitai į Lietuvos regionus, susitikimai, siekiant asocijavimosi plėtros nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Vizitais į regionus, siekiama pristatyti šeimų organizacijų bendradarbiavimo galimybes, atliepti šeimų organizacijų atstovavimo poreikius, vietoje pasidalinti teorinėmis ir praktinėmis atstovavimo veikloje įgytomis žiniomis. Susitikimus taip pat vyks ir mokyklose, siekiant paskatinti tėvų aktyvų dalyvavimą švietimo procese.

Siekiant sustiprinti šeimų NVO institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose, projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus surengti šie mokymai:

 • Mokymai apie tėvų ir vaikų teisių apsaugą ir jų teisių pusiausvyros užtikrinimą šeimoje. Mokymų metu būtų derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse ir dalijimosi gerąja praktika sesijos.
 • Mokymai, skirti viešojo kalbėjimo įgūdžių instituciniame atstovavime ugdymui. Mokymų metu derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse, ir dalijimosi gerąja / blogąja praktika sesijos.
 • Mokymai apie NVO atstovavimą šeimoms nacionaliniu lygmeniu, akcentuojant darbo su parlamentinėmis struktūromis specifiką, galimus ir priimtiniausius derybų su parlamentinėmis struktūromis metodus, strategijas ir planus.
 • Tęstiniai mokymai apie šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo principus ir konkrečias metodikas, siekiant išmokti itin svarbių darbe su šeima įgūdžių, užtikrinant vaiko ir šeimos saugumą, nesmurtinio bendravimo ugdymo galimybes, krizių įveiką, agresiją mažinančių veiksnių panaudojimo ypatumus, ypatingą dėmesį skiriant krizę patiriančioms šeimoms.
 • Kūrybinio rašymo mokymai siekiant formuoti įgūdžius efektyviam NVO atstovų formuluojamos žinios skleidimui.

Bus suorganizuota konferencija, apimanti įvairių NVO gerosios darbo praktikos pranešimus, pateikiant pagrindines problemines sritis, su kuriomis jos susiduria, taip pat darbą grupėse – diskusiją, galimų sprendinių paiešką. Gerosios praktikos pagrindinėmis ir svarbiausiomis įžvalgomis bus pasidalinta socialiniuose tinkluose bei viešinama spaudoje.

Projekto partneriai dalyvaus tarptautiniuose susitikimuose, susipažins su tarptautine šeimų atstovavimo praktika ir užmegs kontaktus su kitų šalių nacionalinėmis ir tarptautinėmis šeimų organizacijomis.

Projektas vykdomas 2020 metais.

Projektas finansuojamas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos 2020 m. konkursą (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2020 m. kovo 4 d. Nr. NOBP1-139). Projektui skirta finansavimo suma – 64 074 Eur.

Projekto rezultatai:

 1. VšĮ Šeimos institutas pasiūlymas „Dėl šeimos komisijos sudėties ir veiklos efektyvumo“. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/12/201228_LRV_SADM_del_SPkomisijos.pdf
 2. Studija „ Šeimos ir vaiko gerovę užtikrinančių  biopsichosocialinių paslaugų plėtros stebėsena“. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2021/01/Tyrimo_Rekomendaciju_santrauka-w.pdf
 3. Rekomendacijos dėl vaiko ir šeimos gerovės didinimo bei pagalbos šeimoms teikimo https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/12/Rekomendacijos-dėl-vaiko-ir-šeimos-gerovės-didinimo-bei-pagalbos-šeimoms-teikimo-w.pdf
 4. Rekomendacijos  geresniam NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimui. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/12/NSTA-Rekomendacijos-dėl-bendradarbiavimo-su-NVO-w.pdf
 5. Rekomendacijos dėl paslaugų šeimoms kokybės gerinimo ir plėtros pagal poreikius. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/12/Rekomendacijos-dėl-paslaugų-šeimoms-plėtros-pagal-poreikius-w.pdf
 6. Dėl krizinio nėštumo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo. https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/12/201228_LRV_SADM_del_SPkomisijos.pdf
 7. Straipsnis paauglių kontracepcijos tema. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/jolita-pukeliene-jei-duoda-imk-arba-argumentai-pries-kontraceptine-spirale-kompensuojamuju-vaistu-sarase-18-1399324
 8. Mokymai su vaikais ir šeimomis dirbančių NVO atstovams „Įtampos tarpasmeniniuose santykiuose atpažinimas ir įveikos būdai“ https://fb.me/e/1HI9atNZS
 9. Mokymai. Darbas su šeimomis laikantis subsidiarumo principo. https://www.facebook.com/events/274480020640564/
 10. Mokymai „Teisių pusiausvyros užtikrinimas šeimoje“: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2882018268513282&id=943920815656380
 11. Mokymai „Strateginio komunikavimo su parlamentinėmis struktūromis pagrindai“: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3035289006519540&id=943920815656380
 12. Straipsnis apie abortus: https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/santykiai/antropologas-s-matulevicius-apie-abortus-mes-ir-mirstame-budami-lasteliu-rinkiniu-1024-1263490
 13. Mokymai „Kodėl jiems turėtų būti įdomu klausytis? Viešojo kalbėjimo įgūdžių ugdymas instituciniame atstovavime.“ https://www.facebook.com/events/1974623902669739/
 14. Straipsnis šeimos ir vaiko teisės tema: https://laisvavisuomene.lt/skusime-viska-nuo-kaukiu-iki-seimos-ir-vaiko-teisiu/
 15. Mokslinė-praktinė konferencija „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje: galimybės ir problemos“ https://laisvavisuomene.lt/konferencija-valstybes-pagalba-krizinio-nestumo-situacijoje/ https://share.sender.net/campaigns/1PP9/siu-dienu-issukiai-seimos-politikai-lietuvoje
 16. Konferencija „Šių dienų iššūkiai šeimos politikai Lietuvoje. Šeimų organizacijų geroji patirtis“. https://laisvavisuomene.lt/nuotoline-konferencija-siu-dienu-issukiai-seimos-politikai-lietuvoje-seimu-organizaciju-geroji-patirtis/ https://share.sender.net/campaigns/1PP9/siu-dienu-issukiai-seimos-politikai-lietuvoje
 17. Lietuvos tėvų forumo pasiūlymas „Nuotolinę mokyklą kurkime kartu“ : https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/rekomendacijos
 18. Lietuvos tėvų forumo pasiūlymas Dėl tėvų darbo ir vaikų priežiūros atostogų https://tevuforumas.lt/2020/07/pasiulymai-del-tevu-darbo-ir-vaiku-prieziuros-atostogu
 19. Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio pasiūlymas Dėl šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo tobulinimo https://www.nsta.lt/wp-admin/upload.php
 20. Lietuvos tėvų forumo pasiūlymas Dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2021/01/LTF-Del-VBE.pdf
 21. Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio tyrimas „Dirbančių Lietuvos gyventojų labiausiai vertinamos šeimos įsipareigojimų ir darbo derinimo priemonės Lietuvoje”https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2021/01/NAMS_tyrimo_analize_2020.pdf
 22. Laisvos visuomenės instituto pasiūlymas po konferencijos Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėtumo situacijoje https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2021/01/2020-12-04-Valstybės-pareiga-padėti-moterims-krizinio-nėštumo.pdf
 23. Laisvos visuomenės instituto pasiūlymas LR Seimo Kultūros komitetui https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2021/01/2020-06-15-pasiūlymas-LR-Seimo-kultūros-komitetui.pdf
 24. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pasiūlymas dėl Krizinio nėštumo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo https://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2021/01/SAM-darbo-grupei-Sirvinskienė.pdf

Kaip ir kiekvieną pavasarį, kviečiame Jus į visuotinį NŠTA susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. balandžio 4 dieną, šeštadienį. Susirinkimo metu apžvelgsime praeitus metus, tvirtinsime organizacijos veiklos ataskaitą ir brėšime tolimesnės veiklos gaires. Taip pat balsuosime dėl NŠTA įstatų pakeitimo.

Susirinkimo vieta: Vilniaus d. 3, Kaunas. Susirinkimo laikas: 10 – 16 val.

Tuo atveju, jei į visuotinį narių susirinkimą nesusirinks 1/2 Asociacijos narių, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 25 d. 10 – 16 val.

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą karantiną, susirinkimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Kaip ir kiekvieną pavasarį, kviečiame Jus į pakartotiną visuotinį NŠTA susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. balandžio 25 dieną, šeštadienį. Susirinkimo metu apžvelgsime praeitus metus, tvirtinsime organizacijos veiklos ataskaitą ir brėšime tolimesnės veiklos gaires. Taip pat balsuosime dėl NŠTA įstatų pakeitimo

Susirinkimo vieta: Vilniaus d. 3, Kaunas. Susirinkimo laikas: 10 – 16 val.

Informuojame, kad š. m. birželio 15 d. šaukiamas neeilinis NŠTA visuotinis susirinkimas, kurio metu bus svarstomos NŠTA veiklos gairės ir renkami nauji tarybos nariai.

Susirinkimas šaukiamas 10 val.

Nesusirinkus pakankamam skaičiui NŠTA narių, pakartotinis susirinkimas šaukiamas š.m. birželio 15 d. 12 val.