admin

1 2 3 5

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (toliau – NŠTA)  reiškia nepritarimą šiuo metu svarstomam LR Civilinės sąjungos įstatymo projektu (toliau – Projektas ) Nr. XIVP-1694 ir rugsėjo 27d. raštu kreipėsi į Teisės ir teisėtvarkos komitetą (toliau – TTK) su prašymu Projektą teikti ekspertiniam vertinimui ir atsakyti į visuomenėje kylančius klausimus, kurie taip ir liko neatsakyti po TTK klausymų.

Svarstymo metu buvo nuolat pabrėžiama, jog šiuo projektu nekuriami šeiminiai santykiai, tačiau bet kurie pasiūlymai, kuriais siekta tokį teiginį įtvirtinti įstatyme, klausymams vadovavusio Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko S, Šedbaro buvo atmetami. Atsižvelgiant į tai, kad šiam institutui pritaikomi visi santuokai taikytini principai, išskyrus lyčių papildomumo principą, taip pat į tai, kad šių santykių turinys nemaža dalimi atspindi santuokos bei šeimos instituto turinį, NŠTA teigia, jog šiuo įstatymu norima sukurti naujos rūšies šeiminius santykius. Akivaizdu, kad tai patvirtintų ir Lietuvos bei Europos teismų praktika.

Priėmus tokį Civilinės sąjungos įstatymo projektą, koks yra svarstomas dabar, įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodyta partnerių sąvoka ir jiems suteikiamos teisės, anksčiau numatytos taikyti vyro ir moters sąjungai, būtų automatiškai nepagrįstai išplečiamos ir tos pačios lyties asmenų poroms.

Suteikiant tos pačios lyties asmenų poroms šeimos statusą, Projektu prieštaraujama prigimtiniam įstatymui, kuris kalba apie tai, jog nauja gyvybė kyla tik iš vyro ir moters bei tai atspindinčiai pačiai LR Konstitucijai, šeiminius santykius apibrėžiančiai kaip kylančius iš vyro ir moters ar giminystės ir kraujo ryšių. LR Konstitucija atspindi visos visuomenės sutarimą dėl to, ką laikome šeima, joje skelbiama, jog „valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę“, todėl įstatymų pakeitimai, turintys ypatingą reikšmę šeimos sampratai ir visos visuomenės sąrangai, turi atitikti visuomenės daugumos suvokimą apie šeimą, ir turėtų būti sprendžiami visos visuomenės referendumo būdu.

TTK klausymuose, sprendžiant iš pateiktų skirtingų pozicijų, buvo akivaizdu, kad Projektas netenkina nė vienos grupės interesų. Viena vertus, tos pačios lyties asmenų teisių stiprinimo siekiančioms grupėms jis netinkamas dėl to, kad nesuteikia pakankamai teisių ir šeimos statuso bei nesprendžia įvaikinimo ir vaikų globos klausimų, o prigimtinės šeimos samprata besivadovaujantiems asmenims jo turinys kelia nerimą dėl šio instituto panašumo į šeimos santykių teisinį reguliavimą.

Todėl NŠTA rašte prašoma atsakyti: Koks šio projekto realus poreikis ir kokiam ratui asmenų jis būtų aktualus? Kokios įstatymų ir kitų teisės aktų numatomos teisės, nustatytos partneriams, būtų suteiktos tos pačios lyties asmenų poroms? Kokiomis priemonėmis galima užtikrinti, kad Civilinė sąjunga nebus prilyginta šeiminiams santykiams?

Ar vienalyčių porų praktiniams gyvenimo klausimams spręsti neužtenka Civiliniame kodekse esančio reguliavimo, ir tų pataisų, kurios siūlomos reguliuojant Bendro gyvenimo susitarimą ir įtvirtinant artimą ryšį?

Š. m. rugsėjo 13 d. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (NŠTA) atstovai dalyvavo šeimų organizacijų susitikime su Lygių galimybių kontroliere B. Sabatauskaite. 

B. Sabatauskaitė organizacijų atstovus supažindino su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) veikla, pristatė nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojusio Lygių galimybių įstatymo pakeitimus, kuriais  draudžiama diskriminuoti dėl šeiminės padėties, įteisintas lengvatų teikimas dėl šeiminės padėties bei draudimas diskriminuoti dėl tėvystės, vaiko priežiūros atostogų ir atostogų, skirtų slaugyti šeimos narį. Kontrolierė pateikė konsultacijų dėl galimos diskriminacijos dėl šeiminės padėties pavyzdžių ir paragino patyrus netinkamą elgesį ar teisių pažeidimus, nebijoti kreiptis pagalbos į LGTK teisininkus. Patikino, kad Tarnyba yra pasiruošusi konsultuoti ir kiekvienu individualiu atveju padėti rasti geriausią sprendimą siekiant užtikrinti visų piliečių lygias galimybes bei teises ir drąsino šeimas nebijoti kreiptis pagalbos į Tarnybos specialistus. 

NŠTA regionų koordinatorė Ž. Marčiulionienė atkreipė dėmesį, kad vis tik šeimos labai dažnai susiduria su lygių galimybių pažeidimais dėl šeiminės padėties, kuomet darbdaviai nenori priimti į darbą mamų, turinčių mažamečių vaikų ar ketinančių jų susilaukti, nenori suteikti tėvams pagal įstatymą priklausančių mamadienių/ tėvadienių, patiria emocinį ar psichologinį spaudimą iš darbdavių mažamečių vaikų ligos atvejais ir pan. 

Taip pat NŠTA atstovė kėlė klausimus, susijusius su asmens teise į sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę; vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, teisių užtikrinimą gauti lygiavertį ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose. 

B. Sabatauskaitė, paklausta apie rugpjūčio 29d. Tarnybos FB paskyroje paskelbtą įrašą apie tai, kad mokyklų vidaus tvarka, pagal kurią mergaitės privalėtų dėvėti tik sijonus, o berniukai tik kelnes, būtų žalinga – stiprinanti lyčių stereotipus, kad moterys turi rengtis „moteriškai“, o kelnės skirtos tik vyrams, patikino, jog tuo norima pasakyti tai, kad mergaitės turi teisę dėvėti ir kelnes, nebūtinai sijoną. Todėl mokykla, Tarnybos manymu, galėtų rinktis neutralią privalomąją uniformos dalį, pavyzdžiui, tai galėtų būti megztinis ar džemperis. 

Ž. Marčiulionienė atkreipė dėmesį, kad Tarnyba, pastebėjusi visuomenėje kilusius nepasitenkinimus dėl neteisingai, anot kontrolierės, suprastų pasisakymų, turėtų patikslinti savo pateiktą informaciją, kad visiems būtų aišku, ką norima pasakyti. 

Organizacijos „Mamos už LGBTQ+ vaikus“ atstovė kalbėjo apie tai, kad jaunuolis, laikantis save translyčiu, mokykloje yra nepriimamas ir klausė, kaip jį būtų galima apginti. Psichoterapeutas prof. G. Vaitoška pastebėjo, kad šie klausimai yra labai aštrūs užsienio šalyse, kuriose taip pat susiduriama su lyties tapatybės sutrikimo neturinčių moksleivių teisėmis – pavyzdžiui, su mergaičių teise persirenginėti ne biologinio vyro (“transmoters”) akivaizdoje. Į tai kontrolierė atsakė, kad tokiu atveju mokykloje turėtų būti sąlygos translyčiais save laikantiems moksleiviams persirenginėti atskiroje patalpoje. 

Kovos su lyčių stereotipais mintis, kuri buvo paminėta LGKT pranešime apie vykusį susitikimą, taip pat buvo iškelta ir G. Vaitoškos, teigusio, kad rigidiški lyčių stereotipai skatina lyties disforiją ir translytiškumą. Todėl moksleiviams reikia padėti suvokti, kad tiek moteriškumas, tiek vyriškumas gali būti įvairaus pobūdžio ir nei viena mergina nėra “nevykusi” moteris, ar kitaip atrodantis vaikinas- “nevykęs” vyras.

Kontrolierė pastebėjo, kad lytinė tapatybė nepatenka į LGKT kompetencijų sritį.   LGKT teisininkė R. Vanagėlienė taip pat patvirtino, kad kol nepriimti atitinkami teisės aktai, mokyklose negali būti reikalaujama gender propagavimo.

Ir LGKT atstovės, ir susitikime dalyvavusios šeimų organizacijos sutinka, kad lytinės tapatybės klausimas reikalauja daug platesnės diskusijos, todėl reikėtų paieškoti būdų, kaip būtų galima toliau vystyti dialogą. 

Susitikime taip pat dalyvavo Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio, Paramos vaikams centro „Tėvų linija“ atstovės bei LGKT visuomenės informavimo specialistė A. Smilgytė. LGKT kvietimai buvo išsiųsti ir Šeimų asociacijai, Daugiavaikių šeimų asociacijai „Mes“ bei  Šeimos institutui, tačiau šios organizacijos į susitikimą neatvyko.

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija bei Lietuvos tėvų forumas š.m. rugsėjo 20 d. raštu kreipėsi į Nacionalinę švietimo agentūrą bei LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl naujai parengto Sveikatos ugdymo programos projekto 11-12 klasėms. 

2022m. patvirtintų Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektų sąraše yra ir Sveikatos ugdymo bendroji programa (toliau tekste – Programa), skirta 11-12 klasės moksleiviams.

Tėvus atstovaujančios organizacijos džiaugiasi, kad ši Programa yra orientuota į sveikatai rizikingo elgesio prevenciją: ugdant sveikatos žinių raštingumą atkreipiamas mokinių dėmesys į priežastis, skatinamas  kritinis mąstymas, mokoma vertinti aplinkos reiškinius ir siekiama įgalinti mokinius sąmoningai rinktis sveikatai palankią gyvenseną. 

Tačiau tėvams nerimą kelia viešojoje erdvėje pasirodžiusios publikacijos. Jose Programa kritikuojama, kaip neturinti jaunimui aktualių psichikos sveikatos pagrindų, ligų profilaktikos ir prevencijos temų, sveikos gyvensenos ir mitybos principų, kurie Programos kritikų suprantami kaip kontraceptikų vartojimo skatinimas ir žinių apie lytiškai plintančias ligas suteikimas.

Šeimų organizacijų kreipimesi pabrėžiama, jog sveikatos ugdymas nėra lytinis švietimas. Be to, nėštumo planavimas nėra tik asmeninės sveikatos, bet pirmiausia šeimos planavimo tema, išeinanti iš sveikatos temos ribų. Rengimui šeimai šiek tiek dėmesio skiriama dorinio ugdymo programose, o žmogaus teisių temoms- pilietiškumo ugdyme.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme skelbiama, jo švietimas savo paskirtį geriausiai atlieka tada, kai jo raida lenkia bendrąją visuomenės raidą. Tikime mokslo pažanga, kuri žmogaus sveikatos jau seniai nebesieja su ilgalaikiu, neatsakingu medikamentų vartojimo skatinimu, bet remiasi holistiniu požiūriu į žmogaus sveikatą. 

Organizacijos atkreipia dėmesį, kad pati Programa yra pagrįsta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikatos konstitucijoje pateiktu sveikatos sampratos apibrėžimu, jog sveikata – ne tik ligų nebuvimas, bet ir fizinė, psichinė-dvasinė, socialinė gerovė.

LR Švietimo tikslas išugdyti atsakingą, mąstančią, dorą asmenybę sugebančią priimti sau ir savo sveikatai, o tuo pačiu ir visuomenei palankiausius sprendimus. To moko ir naujai parengta sveikatos ugdymo programa.

Ši sveikatos ugdymo programa yra pasirenkamoji programa ir skirta pagilinti moksleivių žinias gautas ankstesnėse klasėse (1-10 kl.) kituose, su sveikata susijusiuose, dalykuose. 

Išanalizavę Programos projektą kompetetingi organizacijų ekspertai teigia, kad joje taip pat yra išlaikytas  tarpdalykiškumas, ji dera su biologijos, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo dalykais, yra paremta šiuolaikišku požiūriu į žmogaus sveikatą ir atliepia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos šiam dalykui keliamus tikslus bei lūkesčius. Šį naujai parengta Sveikatos ugdymo bendroji programa 11-12 klasėms atitinka tėvų interesus, todėl raginama nedelsiant ją patvirtinti. 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Seimui

 

PETICIJA

PRIEŠ STAMBULO KONVENCIJOS RATIFIKAVIMĄ

 

Mes, žemiau pasirašiusieji, smurtą prieš moteris laikome rimta problema, kurią būtina spręsti, tačiau prieštaraujame Stambulo konvencijos ratifikavimui dėl to, kad Stambulo konvencija:

 

 • kaip smurto prieš moteris priežastį nurodo moters lytį, nepaisydama kitų svarbių smurto artimoje aplinkoje priežasčių (priklausomybių, nedarbo, skurdo ir kt.);

 

 • nors teigia kovojanti prieš lyčių stereotipus, tačiau pati laikosi stereotipinio požiūrio, kad smurtą prieš moteris lemia istoriškai susiklostę nelygūs vyrų ir moterų galios santykiai;

 

 • įpareigotų Lietuvą naikinti kultūroje, papročiuose, religijoje ir tradicijose puoselėjamus vyrų ir moterų vaidmenis;

 

 • kuria baudimu paremtą smurto suvaldymo mechanizmą, o ne veiksminga smurto prevencija ir realia pagalba aukai paremtą smurto įveikos sistemą;

 

 • nepaisant konvencijos rengėjų ketinimų yra tapusi gender ideologijos nešėja (terminas gender konvencijoje minimas net 25 kartus) ir genderizmo šalininkų įrankiu;

 

 • įpareigotų Lietuvą per švietimo programas diegti vaikams gender ideologiją, nepaisant jų tėvų sutikimo ir įsitikinimų;

 

 • teisėje įvestų „lyčių chaosą“ (situaciją, kai vien vyriškos ir moteriškos lyties nebepakanka), nes randama net iki keliasdešimt socialinės lyties tapatybių;

 

 • Lietuvos teisėje reikalautų įtvirtinti socialinės lyties (angl. gender) ir socialinės lyties tapatybės (angl. gender identity) sampratas, o draudimas diskriminuoti dėl socialinės lyties tapatybės įpareigotų pripažinti asmeniui teisę laisvai pasirinkti ir keisti socialinę lytį pagal tai, kaip jis tuo metu jaučiasi. Tai sąlygotų belytės kalbos įvedimą viešojoje erdvėje, keltų problemas sporto varžybose ar sveikatinimo ir asmens higienos srityse (viešieji tualetai, dušai, persirengimo kambariai) ir kt.;

 

 • įsteigė tarptautinį priežiūros komitetą, kuris darytų spaudimą Lietuvos politikams iki galo įgyvendinti ideologines konvencijos nuostatas dėl socialinės lyties sąvokos taikymo ir nediskriminavimo dėl socialinės lyties tapatybės pagal šio komiteto praktiką ir išaiškinimus.

 

Norime pabrėžti, kad ratifikuota Stambulo konvencija turėtų aukštesnę galią už Lietuvos įstatymus ir įpareigotų visą Lietuvos teisinę sistemą pritaikyti prie konvencijos nuostatų. Siekiant perimti kovai su smurtu prieš moteris reikalingas Stambulo konvencijos nuostatas, nebūtina šios konvencijos ratifikuoti. 

 

Atsižvelgdami į visa tai: 

 • Prezidento prašome atšaukti dekretą, kuriuo Stambulo konvencija buvo pateikta Seimui ratifikuoti;
 • Seimo prašome neratifikuoti Stambulo konvencijos.
Jūsų asmens duomenis (vardą ir pavardę) pateiksime tik Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui. 
Pasirašydamas peticiją sutinkate, kad Jūsų pateikti duomenys būtų panaudoti aukščiau nurodytiems tikslams. 
El. pašto adresas yra reikalingas tam, kad galėtume informuoti Jus apie klausimo svarstymo eigą.

 

Jau suregistruoti parašai: 55150 (2021.03.19)

Prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Seimui

PETICIJA

PRIEŠ STAMBULO KONVENCIJOS RATIFIKAVIMĄ

Mes, žemiau pasirašiusieji, smurtą prieš moteris laikome rimta problema, kurią būtina spręsti, tačiau prieštaraujame Stambulo konvencijos ratifikavimui dėl to, kad Stambulo konvencija:

 • kaip smurto prieš moteris priežastį nurodo moters lytį, nepaisydama kitų svarbių smurto artimoje aplinkoje priežasčių (priklausomybių, nedarbo, skurdo ir kt.);

 • nors teigia kovojanti prieš lyčių stereotipus, tačiau pati laikosi stereotipinio požiūrio, kad smurtą prieš moteris lemia istoriškai susiklostę nelygūs vyrų ir moterų galios santykiai;

 • įpareigotų Lietuvą naikinti kultūroje, papročiuose, religijoje ir tradicijose puoselėjamus vyrų ir moterų vaidmenis;

 • kuria baudimu paremtą smurto suvaldymo mechanizmą, o ne veiksminga smurto prevencija ir realia pagalba aukai paremtą smurto įveikos sistemą;

 • nepaisant konvencijos rengėjų ketinimų yra tapusi gender ideologijos nešėja (terminas gender konvencijoje minimas net 25 kartus) ir genderizmo šalininkų įrankiu;

 • įpareigotų Lietuvą per švietimo programas diegti vaikams gender ideologiją, nepaisant jų tėvų sutikimo ir įsitikinimų;

 • teisėje įvestų „lyčių chaosą“ (situaciją, kai vien vyriškos ir moteriškos lyties nebepakanka), nes randama net iki keliasdešimt socialinės lyties tapatybių;

 • Lietuvos teisėje reikalautų įtvirtinti socialinės lyties (angl. gender) ir socialinės lyties tapatybės (angl. gender identity) sampratas, o draudimas diskriminuoti dėl socialinės lyties tapatybės įpareigotų pripažinti asmeniui teisę laisvai pasirinkti ir keisti socialinę lytį pagal tai, kaip jis tuo metu jaučiasi. Tai sąlygotų belytės kalbos įvedimą viešojoje erdvėje, keltų problemas sporto varžybose ar sveikatinimo ir asmens higienos srityse (viešieji tualetai, dušai, persirengimo kambariai) ir kt.;

 • įsteigė tarptautinį priežiūros komitetą, kuris darytų spaudimą Lietuvos politikams iki galo įgyvendinti ideologines konvencijos nuostatas dėl socialinės lyties sąvokos taikymo ir nediskriminavimo dėl socialinės lyties tapatybės pagal šio komiteto praktiką ir išaiškinimus.

Norime pabrėžti, kad ratifikuota Stambulo konvencija turėtų aukštesnę galią už Lietuvos įstatymus ir įpareigotų visą Lietuvos teisinę sistemą pritaikyti prie konvencijos nuostatų. Siekiant perimti kovai su smurtu prieš moteris reikalingas Stambulo konvencijos nuostatas, nebūtina šios konvencijos ratifikuoti.

Atsižvelgdami į visa tai:

 • Prezidento prašome atšaukti dekretą, kuriuo Stambulo konvencija buvo pateikta Seimui ratifikuoti;
 • Seimo prašome neratifikuoti Stambulo konvencijos.

%%your signature%%

28 Nauji parašai

Pasidalinti

   

 

Atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2021

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su „Šeimos institutas“, Lietuvos tėvų forumu, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Laisvos visuomenės institutu vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2021“.

2021 m. bus plėtojamas dar 2018 m. išsikeltas ilgalaikis projekto tikslas – telkti ir stiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu.

PROJEKTO VEIKLOS

Siekiant užtikrinti šeimų NVO veiklų skaidrumą, viešumą bus sukurta žinių bazė – DUK. Ji padės piliečiams gauti atsakymus į rūpimus klausimus pagal NVO atstovaujamą sritį, bus sudaryta galimybė užduoti klausimą viešai ir privačiai. DUK padės išvengti pasikartojančių klausimų ir/ar netikslingų pastangų bet kokiu klausimu pasiekti aukščiausio lygmens valdžios atstovą, bus tikslingas nukreipimas, stiprės pasitikėjimas visuomene ir gerės santykiai su šeimų organizacijomis, bus užtikrintas jų veiklų viešumas ir teikiamų paslaugų skaidrumas.

Siekiant tobulinti šeimų NVO kompetencijas, skirtas užtikrinti kokybišką šeimų stiprinimo politikos srities stebėseną ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, bus organizuojami mokymai:

 • Mokymai apie teises bei laisves šeimoje ir jų ribas. Kiekviena šeimų NVO savo veiklos ribose susiduria su teisiniais aspektais. Vis dažniau baiminamasi dėl šeimos autonomijos, tėvų ir vaikų teisių apsaugos ir jų teisių bei laisvių pusiausvyros šeimoje. Kaip atrasti balansą, tarp teisių ir laisvių šeimoje, kad norėdamas daugiau laisvių sau, pernelyg neapribotai kito? Pasitelkę teisės eksperto, lektoriaus įžvalgas dalyviai gilins teorines žinias, ugdys praktinius įgūdžius bei dalinsis gerąja praktika.
 • Komunikacinių kompetencijų teorinių ir praktinių žinių tobulinimo mokymai. NVO veikloje svarbiausios yra lyderystės ir komunikavimo bendrosios kompetencijos. Jos – labai susijusios. Geri komunikavimo gebėjimai reikalingi kiekvienam lyderystės stiliui ir būdui. Komunikavimo įgūdžių gerinimas padės geriau atstovauti kiekvienos organizacijos keliamų ir sprendžiamų šeimos politikos problemų ratą ir geriau veikti NVO organizacijoje bei bendradarbiauti su valdžios atstovais.
 • NŠTA mokymai narėms-organizacijoms ir jų nariams. Kiekvienam aktyviam visuomenėje asmeniui aktuali jo teisė reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus apimtis ir jos gynimo galimybės. Taip pat labai svarbu atpažinti neapykantos kalbą ir mokėti nuo jos apsiginti. Mokymai bus organizuojami žmogaus teisės į saviraišką bei įsitikinimus tematika.
 • NŠTA vidiniai strateginiai mokymai apie organizacijos misijos, vizijos suformulavimą ir strateginio veiklos plano parengimą.

Bus sukurta šeimų stiprinimo viešosios politikos advokacijos strategija. Šeimų organizacijų Lietuvoje yra nemažai. Dauguma jų veikia pagal turimas kompetencijas savo srityse. Tačiau toks išsibarstęs, nekoordinuotas veikimas reikalauja nemažai laiko bei žmogiškųjų resursų, o pasiektas rezultatas neretai netenkina. Esant atsakingai parengtai advokacijos strategijai šeimų stiprinimo klausimu galima sutelkti skirtingas ir/ar panašias kompetencijas turinčias šeimų organizacijas bendram tikslui. Bus labiau koordinuotas bei efektyvus organizacijų veikimas, vyks glaudesnis bendradarbiavimas, organizacijos stiprins vienos kitas, augins savo kompetencijas, greičiau ir kokybiškai bus pasiekiami pokyčiai šeimų stiprinimo politikos srityje.

Bus užtikrinamas NVO ir valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas, siekiant ilgalaikės strateginės partnerystės, sprendžiant viešojo sektoriaus klausimus (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas posėdžiuose ir darbo grupėse, teikiami pasiūlymai, kuriama palankaus šeimai darbdavio svetainė):

 • šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo srityje su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bus siekiama užtikrinti kuo geresnį šeimų poreikių atstovavimą ir kokybiškų, šeimų poreikius atitinkančių sprendimų priėmimą; bus pateikti 3 pasiūlymai SADM;
 • švietimo srityje su mokyklų bendruomenėmis, savivaldomis bei nacionaliniu lygmeniu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bus siekiama didesnio tėvų ir jų atstovaujamų mokinių įsitraukimo į palankios aplinkos kūrimą; bus pateikti 3 pasiūlymai ŠMSM;
 • dirbančių šeimų atstovavimo srityje bus kuriama palankaus šeimai darbdavio svetainė, kurioje bus skelbiamos naujienos apie šeimos ir darbo derinimo galimybes iš skirtingų šaltinių: SADM, Užimtumo tarnybos, darbdavių atstovų, profsąjungų ir NVO.

Gerąja šeimų NVO ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo patirtimi bus pasidalinta su visuomene ir/ar suinteresuotomis organizacijomis, asmenimis, institucijomis.

Projekto pareiškėjas (NŠTA) bei partneris (LVI) į 2021 m. veiklos planus įsitraukė veiklas, susijusias su 2021-2030 m. Nacionaliniu pažangos planu. Pagal IV skyriaus 2 strateginio tikslo “Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį […] ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį” 2.5 uždavinį bus siekiama skatinti gimstamumą. Tam bus rengiamos pirminės Nacionalinės krizinio nėštumo strategijos gairės, surengta konferencija šių gairių pristatymui bei ekspertų įžvalgų pasidalinimui. Pagal 2.7 uždavinį bus vykdomos apskrito stalo diskusijos su pasirinkto regiono aktyviomis NVO ir jų nariais šeimos ir vaiko gerovės srityje iškylančiais aktualiais klausimais.

Projekto partneris NAMS Lietuvos šeimų NVO atstovaus tarptautinėje organizacijoje „COFACE Families Europe“ (daugiau nei 50 organizacijų iš 23 ES valstybių), Lietuvos šeimos politikos formuotojams pristatys tarptautinę patirtį.

Projektas vykdomas 2021 metais.

Projektas finansuojamas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos 2021 m. konkursą (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2021 m. kovo 8 d. Nr. NOBP01252). Projektui skirta finansavimo suma – 54 000 Eur.

 

Projekto rezultatai:

 1. Lietuvos tėvų forumo žinių bazė DUK https://tevuforumas.lt/duk
 2. LVI nuotoliniai mokymai „Teisės bei laisvės šeimoje ir jų ribos“, lektorius – teisininkas dr. Vygantas Malinauskas. https://laisvavisuomene.lt/nuotoliniai-mokymai-teises-bei-laisves/
 3. NŠTA nuotoliniai mokymai su šeimomis dirbančioms organizacijoms „Vaiko tėvų pirmumo teisė auginti ir auklėti savo vaikus bei dalyvavimas teisėkūros procesuose“. Lektorius Ramūnas Aušrotas. https://fb.me/e/1lgyxWrHT
 4. Dėl motinystės ir vaiko priežiūros išmokų 2021-2022 metams. Įgyvendintas tėvų naudai. https://tevuforumas.lt/2021/04/del-motinystes-ir-vaiko-prieziuros-ismoku-2021-2022-metams
 5. 2021 04 09 LR SADM „Dėl pasiūlymų šeimos politikos plėtros programai“
 6. 2021-08-02 Nr. 20210802-01 PASIŪLYMAI LR LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1101, 5, 111, 19, 22, 23, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTUI
 7. 2021-11–23 Nr. 20211123 -01 DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU NARKOTIKŲ IR ALKOHOLIO PRIEINAMUMO DIDINIMU
 1. 2021-09-02 Tėvų ir šeimų organizacijų pareiškimas dėl naujų mokslo https://tevuforumas.lt/2021/09/tevu-ir-seimu-organizaciju-pareiskimas-del-nauju-mokslo-metu
 2. 2021-09-28 Dėl studentų teisių į mokslą ir švietimą pažeidimo https://tevuforumas.lt/2021/09/del-studentu-teisiu-i-moksla-ir-svietima-pazeidimo
 3. 2021-09-30 Dėl tėvų teisių užtikrinimo švietimo sistemoje https://tevuforumas.lt/2021/09/del-tevu-teisiu-uztikrinimo-svietimo-sistemoje
 4. 2021-10-19 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ IDEOLOGIZAVIMO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE https://tevuforumas.lt/2021/10/del-mokslo-ir-studiju-ideologizavimo-aukstosiose-mokyklose
 5. 2021-11-29 DĖL GALIMYBIŲ PASO VAIKAMS NUO 12 METŲ AMŽIAUS, ATŠAUKIMO https://tevuforumas.lt/2021/11/del-galimybiu-paso-vaikams-nuo-12-metu-amziaus-atsaukimo
 6. 2021-12-03 DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO REIKALAVIMO VAIKAMS UGDYMO ĮSTAIGOSE PAGRĮSTUMO IR TEISĖTUMO https://tevuforumas.lt/2021/12/del-kaukiu-devejimo-reikalavimo-vaikams-ugdymo-istaigose-pagristumo-ir-teisetumo
 7. Informacinė platforma dirbantiseima.lt – darbdavių palankumo šeimai vertinimui, visuomenės informavimui apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemones.
 8. NŠTA atstovo susitikimas su VVTAĮT vadove Ilma Skuodiene. Susitikimo metu aptarti šeimoms aktualūs klausimai, ieškota galimų optimaliausių sprendimų šeimoms. Šeimoms aktuali žinutė ištransliuota socialiniame tinkle Facebook puslapiuose Aš myliu savo šeimą ir Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija.
 1. LTF žinutė apie bendradarbiavimą renginyje Europos tėvų asociacijos (EPA) generalinė asamblėja ir konferencija. https://www.facebook.com/LietuvosTevuForumas/posts/5134731009888493
 2. LVI parengtos Nacionalinės krizinio nėštumo koncepcijos gaires – „Nacionalinės krizinio nėštumo prevencijos ir kompleksinės pagalbos sistemos koncepcija“ gairės. https://laisvavisuomene.lt/valstybes-pareiga-padeti-moterims-krizinio-nestumo-situacijoje/ Gairės pristatytos nuotolinėje mokslinėje -praktinėje konferencijoje „Valstybės pareiga padėti moterims krizinio nėštumo situacijoje“.
 1. PARENGTI IR IŠPUBLIKUOTI STRAIPSNIAI:

Kaip valstybė galėtų padėti krizinio nėštumo situacijoje?

Kokią kainą už partnerystę mokės vaikai? Partnerystė – vaikų gerovės sąskaita?

Straipsnis tema apie moterų reprodukcines teises „Tik dvi tabletės?“. Jolita Pukelienė

Straipsnis apie Partnerystės įstatymo teisinius ir moralinius aspektus: „Įrodyti, kad karalius ne nuogas“. Ramūnas Aušrotas

 „Ar švietimo sistemoje liks vietos rengimui šeimai?“. Ramūnas Aušrotas

Ko trūksta Nacionaliniame susitarime dėl švietimo politikos? Ramūnas Aušrotas

„Lyties tapatybės problemos: geros žinios iš Suomijos ir ne tokios geros iš Lietuvos“.  Gintautas Vaitoška

Straipsnis apie NŠTA veiklą ir renginius „Žinomos ir nežinomos kovos už šeimos vertybes“. Ieva Šiugždinienė.

Kaip ir kiekvieną pavasarį, kviečiame Jus į visuotinį NŠTA susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. balandžio 10 dieną, šeštadienį.

Kviečiame ne tik NŠTA narius – juridinius asmenis, bet ir visus NŠTA bičiulius , kuriems rūpi šeimos situacija ir kurie nori prisidėti prie NŠTA veiklois.

Susirinkimo metu apžvelgsime praeitus metus, tvirtinsime organizacijos veiklos ataskaitą ir brėšime tolimesnės veiklos gaires.

Susirinkimo laikas: 10 – 16 val.

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą karantiną, susirinkimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nesusirinkus pakankamai dalyvių, skelbiamas pakartotinas Visuotinis NŠTA susirinkimas skelbiamas 2021- balandžio 24 d. 10 val.  

Darbotvarkėje:

 • veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
 • Auditoriaus tvirtinimas.
 • Strateginio NŠTA  tikslo 2021 metams diskusija ir tvirtinimas.

Susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu.

Socialinės sistemos visapusiška pagalba šeimai, susidūrusiai su rimtais sunkumais, efektyviausiai teikiama, kai laikomasi subsidiarumo principo. Šis principas, įrašytas ir Vaiko teisių  apsaugos pagrindų įstatyme(4 str.7), Lietuvoje tik pradedamas įsisavinti. Vokietijoje jis yra vienas iš pagrindinių socialinės sistemos funkcionavimo principų. Remiantis subsidiarumo principu griežtai vengiama daryti už šeimą tai, ką ji pati gali atlikti, ir kartu šeima nepaliekama be pagalbos tais atvejais, kai tėvai nepajėgia pasirūpinti savimi ir savo šeimos nariais; tiek, kiek nepajėgia.

Vokietijos šeimos pagalbos sistemoje dirbančių ir didžiulę patirtį turinčių Vokietijos Oldenburgo srities Caritas organizacijos ekspertų Paul Schneider, Reinhard Schwarze ir Dietmar Willmann mokymai yra skirti vystyti konkrečius gebėjimus teikiant pagalbą šeimai, Mokymų metu planuojama  akcentuoti valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo principą, kontekstą, praktinius žingsnius ieškant geriausių sprendimų  dirbant su  pagalbos reikalingomis šeimoms. Mokymuose bus derinami teoriniai įvadai,  klausimai ir diskusijos, praktinės užduotys sprendžiant konkrečias situacijas, dalijimasis patirtimi. Galutinė mokymų forma priklausys nuo dalyvių skaičiaus ir jų dalyvavimo būdo („gyvoje“ grupėje ar nuotoliniu būdu).

Mokymai vyks 2020 m.liepos 17 dieną.

Apie mokymus:

Tikslo grupė – Nevyriausybinių organizacijų atstovai, dirbantys su šeimomis, vaikų dienos centrų darbuotojai ir savanoriai, šeimų organizacijų atstovai, socialiniai darbuotojai, besidomintys nuosekliu darbu su šeimomis, šeima-šeimai darbo metodais.

Mokymų vieta– Papilio 5, Kaunas arba nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Mokymų trukmė 10:00-16:00 su kavos ir pietų pertraukomis.  Dalyviai bus vaišinami pietumis.

Mokymo programa apims kompetencijas, reikalingas stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą teikiant nuoseklią pagalbą šeimoms, reikalingoms  įgalinimo ir santykių atstatymo.

Mokymų  programa apims tris pagrindinius klausimus:

 1. Pagalbos sistema šeimoms Vokietijoje (akcentas – valdžios ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas siekiant šeimos ir vaiko gerovės).
 2. Pagrindiniai nuoseklaus darbo su šeima principai.
 3. Prevencinės priemonės šeimoms, kad jos nepatektų į krizinę situaciją, mokytųsi nesmurtinių santykių  ir išlaikytų optimalų funkcionavimą.

Mokymų metu bus pateikiami konkretūs pavyzdžiai ir atsakoma į kylančius klausimus.

Seminaras bus verčiamas į lietuvių kalbą.

Prašome REGISTRUOTIS iki liepos 13 d. el. paštu info@mususeima.lt, nurodant dalyvių skaičių, vardą, pavardę, kokią NVO atstovaujate, kontaktus, specialius maisto poreikius.

Mokymai vykdomi, įgyvendinant SADM finansuojamą NVO institucinio stiprinimo projektą “AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019”

2020-06-26 įvyks visuotinis NŠTA narių susirinkimas, kurio metu bus balsuojama nėl NŠTA įstatų pakeitimo. taip pat bus aptartos NŠTA veiklos 2020- 2021 metais prioritetinės kryptys. Susirinkimas  įvyks Vilniaus g. 3, Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys patalpose. Susirinkimo pradžia 10 val.   

Nesusirinkus pakankamam dalyvaujančių skaičiui, pakartotinas susirininkimas įvyks 2020-06-27 d. 13 val. Gyvųjų akmenų rekolekcijų sodyboje, Raudondvaris, R. Budrio g. (atvykstantys automobiliu nuorodas ras maps.google.com navigacijoje)

1 2 3 5