admin

Organizacijos duomenys

PavadinimasKauno apskrities vyrų krizių centras
AdresasK. Donelaičio g. 33-515, Kaunas
Juridinio a. k. 302297546
VadovasDovilė Bubnienė
Kontaktinis asmuo/asmenysDovilė Bubnienė
Interneto psl.http://www.vyrukrc.lt/

Apie organizaciją

Kauno apskrities vyrų krizių centro misija – padėti krizinėse situacijose atsidūrusiems vyrams ir jų šeimos nariams. Suteikti psichologinę paramą ir viltį, nukreipti į kitas, galinčiais pagelbėti toje situacijoje organizacijas.
Mūsų vizija – tapti ta vieta, kur kiekvienas vyras, patiriantis emocinę ar situacinę krizę, galėtų rasti pagalbą, paramą, paskatinimą ir tikėjimą, kad rytoj išauš nauja diena. Ir ji gali būti geresnė.

Mūsų vertybės – pagarba žmogui, išankstinės nuostatos nebuvimas, tolerantiškas požiūris į fizinius, religinius, socialinius, kultūrinius žmonių skirtumus, tikėjimas žmogaus troškimu ir galimybe mokytis ir augti, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, konfidencialumas, atsakomybė už savo žodį ir veiksmą. Krizių centre dirbantis personalas ir savanoriai vertina kiekvieną atėjusįjį. Tikime, jog mūsų geranoriškas nusiteikimas ir kompetencija pelnys Jūsų pasitikėjimą. Dirbdami kartu, mokysimės kūrybiškai spręsti problemas.

Veiklos sritys

Paslaugos šeimoms.

Veiklos mastas

Informacija ruošiama.

Organizacijos duomenys

PavadinimasVšĮ „Šeimų universitetas“
AdresasDidžioji g. 25, Vilnius
Juridinio a. k. 302601732
VadovasPaulius Gebrauskas
Kontaktinis asmuo/asmenysEvaldas Lasys
Interneto psl.http://seimu.lt/

Apie organizaciją

ĮKVĖPKIME TĖVUS ĮKVĖPTI VAIKUS!

Kaip suteikti savo vaikui pasitikėjimo savimi ir atskleisti jo kūrybiškumą? Kaip padėti augančiam vaikui augti ir tapti stipria asmenybe? Kaip išgyventi paauglystėje siaučiančias audras? Štai ko savęs klausia daugelis tėvų. Deja, dažnai bendravime su savo vaikais dangstome esmę. Tik stiprus tėvų tarpusavio ryšys sukuria vaikui saugumo jausmą ir pasitikėjimą jais. O tai pažadina vaiko pasitikėjimą savimi ir leidžia skleistis jo kūrybiškumui.

MŪSŲ MISIJA

Padėti šeimoms nuolat turtinti tarpusavio santykius ir tapti laimingesnėmis.

Veiklos sritys

Informacija ruošiama.

Veiklos mastas

Informacija ruošiama.

Organizacijos duomenys

PavadinimasKatalikų tėvų asociacija
AdresasRotušės a. 9, Kaunas
Juridinio a. k. 191975461
VadovasMažvydas Alekna
Kontaktinis asmuo/asmenysMažvydas Alekna +37061236890
Interneto psl.

Apie organizaciją

Katalikų šeimų asociacija buria nevyriausybines organizacijas ir pavienius asmenis, siekian atstovauti šeimas, jų interesus savivaldybių ir nacionaliniame lghmenyje, valstyvės instituciojose ir kitose organizacijose.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote savanorių?

Ne.

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Ne.

Ar ieškote bendradarbių?

Ne.

Organizacijos duomenys

PavadinimasLabdaros ir paramos fondas „Vilties kalnas“
AdresasKražių g. 17, Šiauliai
Juridinio a. k. 300024837
VadovasEdita Gulbinienė
Kontaktinis asmuo/asmenysEdita Gulbinienė (tel. nr.:8 699 03069;
el. paštas: egulbiniene@gmail.com)
Interneto psl.

Apie organizaciją

LPF „Vilties kalnas“ Šiauliuose įkūrė globos įstaigą  VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“. Įstaiga apgyvendina mamas su kūdikiais, kurios neturi savo pastovios gyvenamosios vietos ir neturi socialinių, buitinių įgūdžių, nemoka auginti ir ugdyti vaikų. Tai daugiausiai valstybinių globos namų auklėtinės. Kita sritis visokeriopa pagalba šeimoms, stokojančioms socialinių įgūdžių – pietūs, maistas, rūbai, batai, mokymai, ugdymas per veiklas, parama šeimoms, įsikuriant socialiniuose būstuose – buitinė technika, baldai, būsto remonto priemonės. Trečia sritis – Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė – tėvai mokomi ugdyti ir auklėti vaikus. Ketvirta kryptis – Vaikų dienos centras. Čia vaikus atveda mamos, kurios dalyvauja užsiėmimuose, renginiuose, ieško darbo ir pan. Dar organizuojamos stovyklos, išvykos, šventės, kuriama bendruomenė su visišku pasitikėjimu ir visokiariopa abipuse parama, įgalinant šeimas ne tik imti paramą iš įstaigos, bet ir padėti vienos kitoms.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms, paslaugos šeimoms.

Veiklos mastas

Šiaulių regionas.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Kokių savanorių ieškote?

Suaugusiųjų ir jaunimo nuo 16 metų.

Kokioms veikloms ieškote savanorių?

Darbui su vaikais, pagalbai projektų rašyme.

Kuriam laikui?

Trumpalaikiai iki 1 mėn., ilgalaikiai iki 1 metų .

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Taip.

Kuriam laikui?

3–6 mėn.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip.

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Dienos centrui socialiniai darbuotojai, projektų rašymo specialistai.

Kuriam laikui?

Neterminuotam laikotarpiui.

Organizacijos duomenys

PavadinimasAsociacija „Šviesos kampelis“
AdresasVeliuonos g. 18 , Kaunas
Juridinio a. k. 300625407
VadovasJolanta Lipkevičienė
Kontaktinis asmuo/asmenysJolanta Lipkevičienė
Interneto psl.http://www.sviesoskampelis.lt/

Apie organizaciją

Asociacija „Šviesos kampelis“ įsteigta 2006-12-14 siekiant rūpintis žmogaus dvasine gerove, teikiant socialinę ir psichologinę pagalbą, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus bei šeimos unikalumą, rūpintis žmogaus gyvenimo visuomenėje kokybe bei asmenybės raiška tiek privačioje, tiek ir viešojoje sferose, skatinti bendruomeniškumo jausmą, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, ugdyti kultūrinę savimonę ir žmogiškąsias vertybes, puoselėti geros kaimynystės santykius. Asociacija vienija visus tėvus besidominčius netradiciniu ugdymu. Asociacija „Šviesos kampelis“ veikia Kaune.

Asociacija „Šviesos kampelis“ – teikia socialines paslaugas, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, siekia socialinio teisingumo. Viena iš svarbiausių veiklos krypčių, apsaugoti žmogų nuo asmenybės ir socialinio susmukimo, sutvirtinti jame pasitikėjimą savo jėgomis, pakelti jo dorovinę vertę, išlaikyti tikrojo žmogaus dvasinį lygmenį.
Savo veiklą grindžiame: atvirumu naujoms idėjoms, iniciatyvoms ir patirčiai, atsakingumu ir geranorišku darbu, rezultatyvumu, t.y. darbo atlikimu sutartu laiku ir suderinta forma.

Vis dažniau skubame pro šalį stengdamiesi uždirbti viso pasaulio pinigus, lėkdami po svečias šalis laimės ieškodami, ir tikimės, kad suspėsime viską: užauginti vaikus, pasodinti medžius, pastatyti namus. Bet vis mus pasiveja informacija apie nelaimingus vaikus, kurie patiria patyčias, smurtą ar alkį artimo meilės. Visa tai pakeisti galime tik mes visi kartu: tėvai, vaikai, mokykla. Nuolat tobulindami šeimos ir mokyklos bendravimo įgūdžius galėsime vis geriau pažinti vaikus. Visi kartu sieksime svarbaus rezultato – saugiai besijaučiančių vaikų.

Mūsų asociacijos paslaugos nukreiptos į šeimos ir mokyklos sanglaudos stiprinimą.

Mūsų organizacija apklausų ir betarpiško bendravimo būdu įvardina labai dažnai aptinkamas socialines problemos tiek šeimose ir mokyklose:

• vaiko psichologinių ypatumų nežinojimas,
• subjektyvus vaiko pervertinimas ar žeminimas,
• dėmesio vaikui stoka,
• atsakomybės už vaiko auklėjimą stoka,
• per didelis tėvų užimtumas,
• kontrolės trūkumas,
• bendradarbiavimo su mokykla vaidmens neįvertinimas vaiko ugdyme,
• negatyvus tėvų požiūris į mokyklą ir mokytojus,
• menkos finansinės galimybės,
• probleminės šeimos,
• prievarta prieš vaikus.
• nesikiša į vaiko auklėjimą
• vaikui nustato per griežtas ribas
• beveik visai nevadovauja vaikui
• pernelyg lepina vaiką
• trūksta žinių apie vaikų jausminį gyvenimą
• trūksta gyvenimo įgūdžių
• toleruojamas smurtinis bendravimas

Nuosekli esamos situacijos analizė, šviečiamoji veikla, diskusija, tyrimai, apklausos – tai tik keletas metodų, kurie mums gali padėti pakeisti susidariusią situaciją šių dienų šeimose ir bendrojo lavinimo mokyklose.
Savo socialinėje veikloje šeimai siūlom naujus mechanizmus, kaip stiprinti šeimos ryšius. Teigiami pokyčiai įmanomi jei gilinsimės į problemų šaknis ir ilgalaikes pasekmes. Esam įsitikinę, jog kiekvienam asmeniui padėti išlipti iš elgesio skurdo nėra kitų instrumentų, kaip tik per artimiausią jo aplinką – šeimą, bendruomenę. Ir tam, kad šeima, bendruomenė galėtų padėti kiekvienam grįžti į normalų gyvenimą, reikia susitelkusių ,socialiai susipratusių asmenų socialinės paramos.
Konsultuojame šeimas patekusias į krize ar ieškančias įvairesnių problemų sprendimo būdų. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Todėl svarbus aspektas – kokius resursus šeima panaudoja atliekant jai patikėtas funkcijas. Tik remiant ir išaukštinant šeimą, mokyklą galėsime ugdyti asmenį, pajėgų suvokti pasaulį, savarankiškai ir kartu su kitais spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas.
Mūsų darbo metodai: šviečiamoji socialinė veikla , tėvų gerosios patirties sklaida , savitarpio parama, padeda stiprinti tėvystės įgūdžius, kuria saugią šeimą , mokyklą bendruomenę, ugdo naujus bendravimo gebėjimus. Tik viskas kas vyksta viešumoje turi didžiausias viešumo galimybes.

Veiklos sritys

Atstovavimas šeimoms, paslaugos šeimoms.

Organizacijos duomenys

PavadinimasNacionalinis aktyvių mamų sambūris
AdresasViršuliškių g. 17-7 , Vilnius
Juridinio a. k. 302439390
VadovasReda Starkuvienė
Kontaktinis asmuo/asmenysReda Starkuvienė, Rasa Žemaitė
Interneto psl.http://www.nams.lt/

Apie organizaciją

Motinystei / tėvystei / vaikystei atviros ir palankios aplinkos pagrindu funkcionuojanti darni visuomenė bei darni šeima, užtikrinanti kiekvieno asmens gerovę ir Lietuvos valstybės bei tautos istorinį išlikimą.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote savanorių?

Taip.Organizacijos duomenys

PavadinimasVšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“
AdresasŽemaitės g. 71, Šiauliai
Juridinio a. k. 302779592
VadovasRegina Zabielienė
Kontaktinis asmuo/asmenysRegina Zabielienė (tel. nr.:
8 604 86158)
Interneto psl.https://seimunamai.lt/

Apie organizaciją

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ įkurti 2012 05 10, steigėjas LPF „Vilties kalnas“. Šeimų namų misija – plėtoti kokybiškas kompleksines individualias bei grupines paslaugas atitinkančias aktualius Šeimų namų bendruomenės narių poreikius skatinant  jų savarankišką bei orų gyvenimą visuomenėje. Siekdami įgyvendinti savo misiją, šiuo metu vykdome keturis pagrindinius projektus, kurie tarpusavyje labai susiję: daugelis mūsų tikslinei grupei priklausančių žmonių dalyvauja visose ar bent keliuose projektuose. Šiuo metu šeimų namai vykdo tokius projektus: Šiaulių regione teikia kompleksines paslaugas krizinę tėvystę patiriančioms mamoms/ tėvams teikia laikino apgyvendinimo ir priežiūros paslaugas, turime 13 kambarių. Teikia Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems  bendruomenėje, vykdo „Atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė“ projektą ir vaikų dienos centras „Aš ir draugai“, skirtas tiek ikimokyklinio, tiek mokyklinio amžiaus vaikams. Bendruomenę vienija apie 200 asmenų.

Veiklos sritys

Paslaugos šeimoms.

Veiklos mastas

Šiauliuose, Šiaulių regionas (teikiamos soc. kompleksinės paslaugos laikino apgyvendinimo ir priežiūros krizinės motinystės atvejais).

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Kokių savanorių ieškote?

Sąmoningų.

Kokioms veikloms ieškote savanorių?

Vaikų dienos centre ir pagalba socialiniam darbuotojui.

Kuriam laikui?

Pastoviam.

Ar siūlote praktiką savo organizacijoje?

Taip.

Kuriam laikui?

Pagal studento mokymosi programą.

Ar ieškote bendradarbių?

Taip.

Sritys, kuriose ieškote bendradarbių:

Socialinė.

Kuriam laikui?

Pagal susitarimą.

Organizacijos duomenys

PavadinimasDaugiavaikių šeimų asociacija „MES“
AdresasUlonų g. 5, Vilnius
Juridinio a. k. 302846639
Vadovas
Kontaktinis asmuo/asmenys+370 605 65455
Interneto psl.http://www.dsa-mes.lt/

Apie organizaciją

2012 metų rudenį įkurtos Daugiavaikių šeimų asociacijos MES tikslas – suburti darnias, visaverčiais žmonėmis vaikus auginančias gausias šeimas, kurios savo kasdieniais darbais ir poelgiais iškalbingai liudija atsakingą tėvystę.

MES nesiekiame tapti labdaros ir paramos organizacija – tai sėkmingai daro kitos, jau ne vieną dešimtmetį veikiančios visuomeninės institucijos. MES nekeliame sau tikslo žūtbūt išsireikalauti iš valstybės daugiau pinigų – paliekame šį darbą tiems, kas geriau išmano teisinius ir finansinius reikalus.

MES balsiai sakome, kad šiandien daugiau negu tris vaikus auginantys tėvai nepelnytai nuvertinami ir laikomi socialiai neatsakingais, neva šeimos planavimo įgūdžių stokojančiais asmenimis. MES teigiame, kad auginti daug vaikų yra tvirtas ir apgalvotas mūsų pasirinkimas, kuriam ryžomės ne gviešdamiesi tariamos valdiškos naudos, o vedami savo širdies balso. Tvirtiname, kad MES su dideliu džiaugsmu ir ne ką mažesne atsakomybe atsiliepėme į naujos gyvybės kvietimą ir už tai buvome apdovanoti privilegija tapti žmogaus Kūrėjais. MES esame laimingi, kad ši privilegija mums buvo suteikta ne vieną kartą!

Nesuvaidintu savo pavyzdžiu MES stengiamės įkvėpti kiekvieną darnią Lietuvos šeimą dar ir dar kartą ryžtis tėvystei, nes tik vaikų šypsenomis ir ašaromis įprasmintas gyvenimas kiekvienam iš mūsų suteikia po amžinybės pažadą – šimtmečiais gyventi savo palikuonių atmintyje. Tiems, kurie šiandien dvejoja skausmingo pasirinkimo kryžkelėje, MES sakome – drąsiai rinkitės gyvybę, nes tik tai yra verta ir teisinga, tik tai mums leidžia tapti geresniais žmonėmis.

MES siekiame atpažinti savo vaikų talentus ir padėti jiems skleistis išmintingų pedagogų šviesoje. MES stengiamės rasti būdų, kaip padėti tiems, kurių šeimos finansinė padėtis šiandien riboja kryptingo gabių vaikų lavinimo galimybes. MES žinome, kaip sunku daugiavaikei mamai derinti šeimą ir profesinę veiklą, todėl dalydamiesi gerąja asmenine patirtimi ir bendradarbiaudami su atsakingomis institucijomis esame pasiryžę ieškoti visoms suinteresuotosioms šalims priimtinų sprendimo būdų.

Organizacijos duomenys

PavadinimasAteitininkų federacija
AdresasLaisvės al. 13 , Kaunas
Juridinio a. k. 191956728
Vadovas
Kontaktinis asmuo/asmenys8 699 28 557
Interneto psl.http://www.ateitis.lt/

Apie organizaciją

Ateitininkų federacija – tai krikščioniškomis vertybėmis besiremianti organizacija, ugdanti jaunimą kritiškai mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir tautos tradicijas, aktyviai dalyvauja kuriant visuomenę ir valstybę. Ateitininkas gyvenime bei veikloje remiasi katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo ir šeimyniškumo principais. Ateitininkų šūkis – „Visa atnaujinti Kristuje!“. Organizaciją sudaro keturios sąjungos – jaunųjų ateitininkų, moksleivių ateitininkų, studentų ateitininkų bei ateitininkų sendraugių. Ateitininkai – nuo 1911 m. nenutrūkstamai veikianti lietuviška jaunimo organizacija, vienijanti kelis tūkstančius narių Lietuvoje bei išeivijoje. Ateitininkų federacija yra LiJOT bei tarptautinių organizacijų Fimcap ir JECI-MIEC narė.

Veiklos mastas

Nacionalinis.

Ar ieškote savanorių?

Taip.

Organizacijos duomenys

PavadinimasLietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA
AdresasVilniaus m. sav. Vilniaus m. Šv. Kazimiero g. 3
Juridinio a. k. 191973072
Vadovas
Kontaktinis asmuo/asmenys
Interneto psl.https://www.pagava.lt/

Apie organizaciją

Tėvai, susibūrę į bendriją PAGAVA, siekia įgyti reikalingų žinių, kad galėtų padėti savo kurtiems ir neprigirdintiems vaikams gauti visapusišką medicininę, socialinę bei švietimo pagalbą nuo pat gimimo ir užtikrinti sėkmingą integraciją į visuomenę visais amžiaus tarpsniais.

Veiklos sritys

Veiklos mastas

Tarptautinis.

Naujausi įrašai