admin

Socialinės sistemos visapusiška pagalba šeimai, susidūrusiai su rimtais sunkumais, efektyviausiai teikiama, kai laikomasi subsidiarumo principo. Šis principas, įrašytas ir Vaiko teisių  apsaugos pagrindų įstatyme(4 str.7), Lietuvoje tik pradedamas įsisavinti. Vokietijoje jis yra vienas iš pagrindinių socialinės sistemos funkcionavimo principų. Remiantis subsidiarumo principu griežtai vengiama daryti už šeimą tai, ką ji pati gali atlikti, ir kartu šeima nepaliekama be pagalbos tais atvejais, kai tėvai nepajėgia pasirūpinti savimi ir savo šeimos nariais; tiek, kiek nepajėgia.

Vokietijos šeimos pagalbos sistemoje dirbančių ir didžiulę patirtį turinčių Vokietijos Oldenburgo srities Caritas organizacijos ekspertų Paul Schneider, Reinhard Schwarze ir Dietmar Willmann mokymai yra skirti vystyti konkrečius gebėjimus teikiant pagalbą šeimai, Mokymų metu planuojama  akcentuoti valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo principą, kontekstą, praktinius žingsnius ieškant geriausių sprendimų  dirbant su  pagalbos reikalingomis šeimoms. Mokymuose bus derinami teoriniai įvadai,  klausimai ir diskusijos, praktinės užduotys sprendžiant konkrečias situacijas, dalijimasis patirtimi. Galutinė mokymų forma priklausys nuo dalyvių skaičiaus ir jų dalyvavimo būdo („gyvoje“ grupėje ar nuotoliniu būdu).

Mokymai vyks 2020 m.liepos 17 dieną.

Apie mokymus:

Tikslo grupė – Nevyriausybinių organizacijų atstovai, dirbantys su šeimomis, vaikų dienos centrų darbuotojai ir savanoriai, šeimų organizacijų atstovai, socialiniai darbuotojai, besidomintys nuosekliu darbu su šeimomis, šeima-šeimai darbo metodais.

Mokymų vieta– Papilio 5, Kaunas arba nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Mokymų trukmė 10:00-16:00 su kavos ir pietų pertraukomis.  Dalyviai bus vaišinami pietumis.

Mokymo programa apims kompetencijas, reikalingas stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą teikiant nuoseklią pagalbą šeimoms, reikalingoms  įgalinimo ir santykių atstatymo.

Mokymų  programa apims tris pagrindinius klausimus:

 1. Pagalbos sistema šeimoms Vokietijoje (akcentas – valdžios ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas siekiant šeimos ir vaiko gerovės).
 2. Pagrindiniai nuoseklaus darbo su šeima principai.
 3. Prevencinės priemonės šeimoms, kad jos nepatektų į krizinę situaciją, mokytųsi nesmurtinių santykių  ir išlaikytų optimalų funkcionavimą.

Mokymų metu bus pateikiami konkretūs pavyzdžiai ir atsakoma į kylančius klausimus.

Seminaras bus verčiamas į lietuvių kalbą.

Prašome REGISTRUOTIS iki liepos 13 d. el. paštu info@mususeima.lt, nurodant dalyvių skaičių, vardą, pavardę, kokią NVO atstovaujate, kontaktus, specialius maisto poreikius.

Mokymai vykdomi, įgyvendinant SADM finansuojamą NVO institucinio stiprinimo projektą “AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019”

2020-06-26 įvyks visuotinis NŠTA narių susirinkimas, kurio metu bus balsuojama nėl NŠTA įstatų pakeitimo. taip pat bus aptartos NŠTA veiklos 2020- 2021 metais prioritetinės kryptys. Susirinkimas  įvyks Vilniaus g. 3, Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys patalpose. Susirinkimo pradžia 10 val.   

Nesusirinkus pakankamam dalyvaujančių skaičiui, pakartotinas susirininkimas įvyks 2020-06-27 d. 13 val. Gyvųjų akmenų rekolekcijų sodyboje, Raudondvaris, R. Budrio g. (atvykstantys automobiliu nuorodas ras maps.google.com navigacijoje)

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su Laisvos visuomenės institutu, Lietuvos tėvų forumu, Šeimos institutu, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2020“.

Projekto ilgalaikis tikslas – sutelkti ir sustiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Taip pat bus siekiama kuo didesnio atstovaujamos veiklos atitikimo šeimų poreikiams.

Per jau dvejus metus projekte bendradarbiaujančių NVO atsiradusius stiprius ryšius, palaikysime ir stiprinsime net ir po projekto AŠIS 2020 m. įgyvendinimo.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

 1. Sustiprinti sutelktas šeimos politikos srityje veikiančias NVO ir stiprinti jų ryšį su atstovaujamomis šeimomis.
 2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės/savivaldos institucijų.
 3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

PROJEKTO VEIKLOS

Siekiant užtikrinti NVO veiklos skaidrumą ir viešumą bus:

 • Sukurta ir pradėta naudoti ryšių su klientais valdymo sistema (CRM). Ši sistema padės rinkti ir sisteminti duomenis bei informuoti apie tai, kas vyksta šeimos politikos srityje, efektyviau komunikuoti, bendradarbiauti  ir dalintis informacija, taip pat gauti atsiliepimus.
 • Stiprinama Laisvos visuomenės instituto interneto svetainė ir jos skiltis, skirta šeimoms, kadNVO bei šeimos galėtų rasti svarbios teisėkūros procesų informacijos, statistikos, nuorodų į teisės aktus bei kitas aktualijas šeimoms.

Bus atlikta studija „Biopsichosocialinių paslaugų, siekiant šeimos ir vaiko gerovės plėtros stebėsena”. Tyrimu siekiama išanalizuoti, kaip vykdoma biopsichosocialinių paslaugų plėtra, siekiant šeimos ir vaiko gerovės Lietuvoje:

1) NVO ir savivaldybių institucijų teikiančių paslaugas šeimoms ir vaikams, paslaugų teikimo žemėlapis pasirinktose savivaldybėse. Pateikiamos rekomendacijos paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai pagal poreikius bei geresniam NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimui;

2) Kompleksinių paslaugų teikimo šeimoms, patiriančioms riziką, modelio kūrimas pasirinktoje savivaldybėje.

Atlikus studiją bus parengti siūlymai, teikiamos tyrimo rezultatais pagrįstos rekomendacijos dėl vaiko ir šeimos gerovės didinimo, optimalaus NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimo, pagalbos šeimoms, patiriančioms riziką, teikimo.

Vyks nuolatinis darbas atstovaujant dirbančias šeimas, siekiant geresnės dirbančių šeimų atstovavimo kokybės bei skatinant palankų derinančių šeimą ir darbą darbuotojų įvaizdį. Be to, bus atlikta apklausa – tyrimas, siekiant sukurti Šeimos įsipareigojimų ir darbo santykių (toliau – ŠĮDS) barometrą, parodantį darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų labiausiai vertinamas ŠĮDS priemones Lietuvoje. Rezultatų analizė bus naudojama rengiant argumentuotus pasiūlymus institucijoms.

Siekiant patobulinti narystės pagrindu veikiančių projekto dalyvių ir partnerių kompetencijas bus surengti mokymai pagal kiekvienos organizacijos veiklos kryptis:

 • Mokymai LTF aktyviems nariams lyderystės gebėjimų stiprinimui.
 • Mokymai NŠTA narėms regioninėms organizacijoms apie institucijų skelbiamų konkursų paraiškų rengimą, projektų vykdymą bei ataskaitų rengimą.
 • NŠTA narių bei bendradarbių forumas, kurio metu bus dalinamasi gerąja atstovavimo šeimoms ir darbo su šeimomis patirtimi, kuriami ir stiprinami ryšiai tarp organizacijų ir jų narių, jų tinklaveika, organizuojami mokymai šeimų organizacijoms aktualia tematika.

Bus užtikrinamas projekto partnerių ir valstybės bei savivaldybės institucijų ar įstaigų bendradarbiavimas šeimos stiprinimo srityje (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas posėdžiuose ir darbo grupėse, teikiami pasiūlymai):

 • švietimo srityje mokyklų bendruomenių, savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis;
 • dirbančių šeimų atstovavimo srityje su profsąjungomis, darbdaviais ir valdžios atstovais;
 • šeimų stiprinimo, žmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos, gyvybės apsaugos srityse savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis.

Bus organizuojami vizitai į Lietuvos regionus, susitikimai, siekiant asocijavimosi plėtros nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Vizitais į regionus, siekiama pristatyti šeimų organizacijų bendradarbiavimo galimybes, atliepti šeimų organizacijų atstovavimo poreikius, vietoje pasidalinti teorinėmis ir praktinėmis atstovavimo veikloje įgytomis žiniomis. Susitikimus taip pat vyks ir mokyklose, siekiant paskatinti tėvų aktyvų dalyvavimą švietimo procese.

Siekiant sustiprinti šeimų NVO institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose, projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus surengti šie mokymai:

 • Mokymai apie tėvų ir vaikų teisių apsaugą ir jų teisių pusiausvyros užtikrinimą šeimoje. Mokymų metu būtų derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse ir dalijimosi gerąja praktika sesijos.
 • Mokymai, skirti viešojo kalbėjimo įgūdžių instituciniame atstovavime ugdymui. Mokymų metu derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse, ir dalijimosi gerąja / blogąja praktika sesijos.
 • Mokymai apie NVO atstovavimą šeimoms nacionaliniu lygmeniu, akcentuojant darbo su parlamentinėmis struktūromis specifiką, galimus ir priimtiniausius derybų su parlamentinėmis struktūromis metodus, strategijas ir planus.
 • Tęstiniai mokymai apie šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo principus ir konkrečias metodikas, siekiant išmokti itin svarbių darbe su šeima įgūdžių, užtikrinant vaiko ir šeimos saugumą, nesmurtinio bendravimo ugdymo galimybes, krizių įveiką, agresiją mažinančių veiksnių panaudojimo ypatumus, ypatingą dėmesį skiriant krizę patiriančioms šeimoms.
 • Kūrybinio rašymo mokymai siekiant formuoti įgūdžius efektyviam NVO atstovų formuluojamos žinios skleidimui.

Bus suorganizuota konferencija, apimanti įvairių NVO gerosios darbo praktikos pranešimus, pateikiant pagrindines problemines sritis, su kuriomis jos susiduria, taip pat darbą grupėse – diskusiją, galimų sprendinių paiešką. Gerosios praktikos pagrindinėmis ir svarbiausiomis įžvalgomis bus pasidalinta socialiniuose tinkluose bei viešinama spaudoje.

Projekto partneriai dalyvaus tarptautiniuose susitikimuose, susipažins su tarptautine šeimų atstovavimo praktika ir užmegs kontaktus su kitų šalių nacionalinėmis ir tarptautinėmis šeimų organizacijomis.

Projektas vykdomas 2020 metais.

Projektas finansuojamas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos 2020 m. konkursą (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2020 m. kovo 4 d. Nr. NOBP1-139). Projektui skirta finansavimo suma – 64 074 Eur.

Kaip ir kiekvieną pavasarį, kviečiame Jus į visuotinį NŠTA susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. balandžio 4 dieną, šeštadienį. Susirinkimo metu apžvelgsime praeitus metus, tvirtinsime organizacijos veiklos ataskaitą ir brėšime tolimesnės veiklos gaires. Taip pat balsuosime dėl NŠTA įstatų pakeitimo.

Susirinkimo vieta: Vilniaus d. 3, Kaunas. Susirinkimo laikas: 10 – 16 val.

Tuo atveju, jei į visuotinį narių susirinkimą nesusirinks 1/2 Asociacijos narių, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 25 d. 10 – 16 val.

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą karantiną, susirinkimas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Kaip ir kiekvieną pavasarį, kviečiame Jus į pakartotiną visuotinį NŠTA susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. balandžio 25 dieną, šeštadienį. Susirinkimo metu apžvelgsime praeitus metus, tvirtinsime organizacijos veiklos ataskaitą ir brėšime tolimesnės veiklos gaires. Taip pat balsuosime dėl NŠTA įstatų pakeitimo

Susirinkimo vieta: Vilniaus d. 3, Kaunas. Susirinkimo laikas: 10 – 16 val.

Informuojame, kad š. m. birželio 15 d. šaukiamas neeilinis NŠTA visuotinis susirinkimas, kurio metu bus svarstomos NŠTA veiklos gairės ir renkami nauji tarybos nariai.

Susirinkimas šaukiamas 10 val.

Nesusirinkus pakankamam skaičiui NŠTA narių, pakartotinis susirinkimas šaukiamas š.m. birželio 15 d. 12 val.

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija drauge su Šeimos institutu, Lietuvos tėvų forumu, Laisvos visuomenės institutu, jaunimo sambūriu „Pro Patria“, Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019“.

Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti ir sustiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimas šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu.

Per vienerius metus pilnai tokio tikslo pasiekti negalima, dėl to bus tęsiami ir plėtojami 2018 m. vykdyti pirminiai darbai šiam tikslui ateityje pasiekti. Šio tikslo bus siekiama ir po projekto įvykdymo toliau bendradarbiaujant.

Trumpalaikiai projekto tikslai:

 1. Sutelkti bendrai veiklai šeimos politikos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas.
 2. Stiprinti bendradarbiavimą tarp šeimų interesams atstovaujančių NVO ir valstybės/savivaldos institucijų.
 3. Efektyvinti šeimos politikos srityje veikiančių NVO viešųjų paslaugų teikimą.

Projekto veiklos

Siekiant užtikrinti NVO veiklos skaidrumą ir viešumą, bus sukuriamos rekomendacijos NVO atstovams, kaip skelbti ir teikti informaciją apie atstovavimo veiklos detales, susitikimus bei planus viešai skelbiamame kalendoriuje. Keletos projekto dalyvių atstovų viešai skelbiami kalendoriai taps pavyzdžiu kitų NVO atstovams, o praktinė atstovavimo veiklų viešinimo patirtis pasitarnaus rengiant rekomendacijas.

Bus atlikta studija „Šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo per paslaugų plėtrą iššūkiai“. Tyrimu siekiama atskleisti ir išanalizuoti:

1) NVO, teikiančių paslaugas šeimoms ir vaikams, įtraukiant bendruomenę patiriamus iššūkius;

2) NVO, teikiančių paslaugas šeimoms ir vaikams, siūlomas rekomendacijas optimaliam vaikų ir šeimų gerovės užtikrinimui bei geresniam NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimui;

3) tėvų patirtis ir požiūrį į vykdomą vaiko teisių apsaugos reformą Lietuvoje;

4) tėvų nuomonę apie tai, kokie yra šeimų poreikiai, kokios jiems pagalbos reikėtų, kad būtų galima užtikrinti šeimų ir vaikų gerovę;

5) už paslaugų teikimą atsakingų savivaldybių atstovų požiūrį į viešųjų išteklių paslaugoms teikti paskirstymo veiksmingumą ir jo gerinimo galimybes.

Atlikus studiją bei NVO specialistų ir tėvų apklausas, bus parengti raštiški siūlymai, teikiamos tyrimo rezultatais pagrįstos rekomendacijos dėl vaiko ir šeimos gerovės didinimo, vaiko teisių apsaugos sistemos tobulinimo, optimalesnio NVO, valstybinių institucijų bei šeimų bendradarbiavimo.

Vyks nuolatinis darbas atstovaujant dirbančias šeimas, siekiant geresnės dirbančių šeimų atstovavimo kokybės bei skatinant palankų derinančių šeimą ir darbą darbuotojų įvaizdį; rengiami pasiūlymai dėl galimybių taikyti Suomijos modelį kuriant Lietuvos palankaus šeimai darbdavio vertinimo sistemą ir dėl šeimų interesams atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis bei atliekamas tyrimas „Profesinių sąjungų taikomi palankumo šeimai vertinimo metodai ir priemonės“.

Siekiant patobulinti narystės pagrindu veikiančių projekto dalyvių ir partnerių narių žinias ir gebėjimus bus surengti mokymai pagal kiekvienos organizacijos veiklos kryptis:

 • Mokymai NŠTA ir kitų partnerių nariams apie Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ) programos įgyvendinimo principus ir pagrindinius iššūkius. Mokymų metu dalyviai gilins savo žinias apie mokslinius tyrimus lytiškumo ugdymo srityje, kalbėsis apie rengimo šeimai svarbą, diskusijų metu aptars iššūkius tinkamam SLURŠ programos įgyvendinimui Lietuvos mokyklose.
 • Mokymai LTF nariams, švietimo bendruomenių lyderiams ir kitiems nariams lyderystės, socialinės ekologijos temomis komandinio darbo, komunikavimo gebėjimų stiprinimui, įgalinant atstovavimą tėvų bei vaikų interesams viešojoje švietimo politikoje bei vaikų teisių apsaugos srityse, dalyvaujant savivaldos bei mokyklos valdyme.
 • Mokymai NAMS nariams “Palankus šeimai darbdavys = šeimos interesai: Suomijos modelis”. Mokymų tema pasirinkta vadovaujantis pažangiausia darbdavio vertinimo praktika, pristatyta ES tarptautinėse konferencijose kaip labiausiai struktūruota, visaapimanti ir nekelianti įtampos tarp darbuotojų bei darbdavių, nes įgyvendinama ne profsąjungų ar darbdavių atstovų, o šeimų NVO.
 • Mokymai Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO nariams apie lyderystę savose bendruomenėse bei santykiuose su valdžios ir savivaldos institucijomis.

Bus užtikrinamas projekto partnerių ir valstybės bei savivaldybės institucijų ar įstaigų bendradarbiavimas šeimos stiprinimo srityje (konsultacijos ir susitikimai, dalyvavimas posėdžiuose ir darbo grupėse, teikiami pasiūlymai):

 • švietimo srityje mokyklų bendruomenių, savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis;
 • dirbančių šeimų atstovavimo srityje su profsąjungomis, darbdaviais ir valdžios atstovais;
 • šeimų stiprinimo, žmogaus teisių, vaiko teisių apsaugos, gyvybės apsaugos srityse savivaldos ir nacionaliniu lygmenimis.

Bus organizuojamas šeimų interesams atstovaujančių organizacijų susitikimas siekiant sukurti formalų ar neformalų šeimų NVO darinį pasirašant susitarimą dėl bendros veiklos. Rengiantis susitikimui bus diskutuojama dėl bendros veiklos formos, rengiamas sutarties projektas, taip pat bus kontaktuojama su įvairiuose regionuose šeimos politikos srityje veikiančiomis organizacijomis, siekiant išsiaiškinti, kurioms organizacijoms aktualus bendradarbiavimas šeimos politikos srityje nacionaliniu lygmeniu. Susitikimo metu numatoma pasirašyti susitarimą, kuriame būtų numatytos bendros veiklos kryptys šeimos politikos srityje, bendradarbiavimo principai, atsakomybių, atstovavimo sričių pasiskirstymas ir pan.

Siekiant sustiprinti šeimų NVO institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose, projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus surengti šie mokymai:

 • Mokymai apie atstovavimą šeimoms nacionaliniu lygmeniu, akcentuojant darbo su parlamentinėmis struktūromis – komitetais, komisijomis, darbo grupėmis, specifiką. Mokymų metu būtų derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse ir dalijimosi gerąja praktika sesijos.
 • Mokymai, skirti žmogaus teisių atstovavimo gebėjimų stiprinimui. Mokymų metu būtų derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse ir dalijimosi gerąja praktika sesijos.
 • Mokymai apie derybinių įgūdžių ugdymą instituciniame atstovavime, konstruktyvų argumentavimą ir oponavimą. Mokymų metu būtų derinamos teorinės paskaitos, darbas grupėse ir dalijimosi gerąja praktika sesijos.
 • Švietimo bendruomenių lyderystės konferencija skirta geriausių patirčių bei praktikų švietimo bendruomenėse pasidalinimui, įkvėpimui pavyzdžiu bei sėkmių atskleidimui, skatinant burtis ir aktyviai dalyvauti.
 • Mokymai apie vaiko ir šeimos gerovės užtikrinimo sistemos gerąją praktiką Vokietijoje ir Lietuvoje. Dialoguojant apvalaus stalo diskusijoje bus ieškoma galimybių gerąją patirtį panaudoti Lietuvos situacijai.
 • Dveji mokymai apie šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo principus ir konkrečias metodikas. Šių mokymų metu su šeimomis dirbančių NVO, bendruomenių, valstybinių ir savivaldybės institucijų atstovai galės išmokti itin svarbių darbe su šeima įgūdžių, užtikrinant vaiko ir šeimos saugumą, nesmurtinio bendravimo ugdymo galimybes, krizių įveiką, agresiją mažinančių veiksnių panaudojimo ypatumus. 
 • Šeimų NVO vadovų lyderystės ugdymas dalyvaujant Pasaulinėje lyderystės konferencijoje Lietuvoje. Dviejų dienų renginyje bus ne tik klausomasi pranešimų, bet ir dirbama praktiškai su komanda pagal specialiai renginiui paruoštą medžiagą. 

Projekto metu bus atliekama gerosios darbo įvairiose tarybose ir komisijose praktikos paieška, interviu su NVO ir institucijų atstovais, ši geroji praktika bus apibendrinama ir viešinama spaudoje.

Siekiant susipažinti su tarptautine šeimų atstovavimo praktika ir užmegzti kontaktus su kitų šalių nacionalinėmis ir tarptautinėmis šeimų organizacijomis, projekto partneriai dalyvaus tarptautiniuose susitikimuose.

Projektas vykdomas 2019 metais. Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (61 118 Eur).

Projekto rezultatai:

 1. Švietimo bendruomenių lyderystės forumas, filmuoti pranešimai. https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgCsn0h5WqjBnNPywzeZ4IZM-lfGdEsi
 2. Pasiūlymas dėl SLURŠ programos įgyvendinimo medžiagos tobulinimo. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2019/10/SLUR%C5%A0-2019-06-18.pdf
 3. Pasiūlymas dėl šeimos politikos atitikimo šeimų poreikiams.  http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2019/12/pasiulymas-del-lygiu-galimybiu-istatymo-pakeitimo.pdf
 4. Studija „Šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo per paslaugų plėtrą iššūkiai“. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/t%C4%97vu-poziuris-i-vaiko-teisiu-apsaugos-reforma1.pdf ir tyrimo rekomendacijos http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NSTA_tyrimo_rekomendacijos_siuntimui.pdf
 5. Rekomendacijos dėl NVO, teikiančių paslaugas vaikams ir šeimai, sektoriaus stiprinimo vaiko teisių apsaugos srityje. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NSTA-projekto-rekomendacijos-NVO.pdf
 6. Rekomendacijos dėl tėvų poreikius atitinkančios pagalbos teikimo. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NSTA-projekto-rekomendacijos-pagalbos-teikimas.pdf
 7. Rekomendacijos dėl efektyvesnio paslaugas vaikams ir tėvams teikiančių NVO, tėvų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NSTA-projekto-rekomendacijos-bendradarbiavimas.pdf
 8. Asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ rekomendacija. Dėl bendrojo ugdymo programų atnaujinimo gairių. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/LTF-del-bendrojo-ugdymo-programu-atnaujinimo-gairiu.pdf
 9. Asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ rekomendacija Švietimo mokslo ir sporto ministerijai „Dėl švietimo pažangos grupės“. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/LTF-d%C4%97l-pa%C5%BEangos-grup%C4%97s.pdf
 10. Asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ rekomendacija Dėl organizacijos veiklos darbų kalendoriaus naudojimo. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/LTF-rekomendacija-dėl-kalendoriaus.pdf
 11. Asociacijos “Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ tyrimo „Šeimos ir darbo derinimas: Lietuvos profesinių sąjungų pozicija“ ataskaita. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NAMS-Seimos-ir-darbo-derinimas-profsajungu-pozicija.pdf
 12. Asociacijos “Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ rekomendacija „Dėl šeimos ir darbo priemonių derinimo diegimo/1“. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/Del-seimos-ir-darbo-priemoniu-derinimo-diegimo-1.pdf
 13. Asociacijos “Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ rekomendacija „Dėl šeimos ir darbo priemonių derinimo diegimo/2“. http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/Del-seimos-ir-darbo-priemoniu-derinimo-diegimo-2.pdf
 14. Projekto AŠIS – 2019 rezultatų pristatymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/02/ASIS2019_pristatymas_SADM_20200207.pdf

Informaciją apie projektą žiniasklaidoje: https://laisvavisuomene.lt/gyvybe-renkasi-nugalejusios-baime/

http://www.propatria.lt/2020/01/tevu-interesai-sutelke-dideliems-darbams.html

https://m.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/audrius_murauskas_sprendziant_svietimo_problemas_daznai_uztenka_pradeti_kalbetis

Negalėdami likti abejingi vaikų teisių klausimui raginame šeimas, kurios yra patyrusios institucinį smurtą vaiko teisių užtikrinimo srityje, pasidalinti savo istorija su mumis. Istorija gali būti anoniminė arba atskleidžianti konkrečių asmenų vardus ir pavardes. Esant poreikiui bus suteikta pirminė nemokama teisinė konsultacija, procesinių dokumentų teisinis įvertinimas. Konkretūs atvejai padėtų raginti valdžios institucijas taisyti vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą ir imtis skubių veiksmų vaiko teisių srityje.

Informaciją galima siusti el. paštu vaikai@mususeima.lt arba skambinti telefonu 8 673 77345.

Galinčius ir norinčius paremti šeimas, nukentėjusias vaiko teisių užtikrinimo srityje, kviečiame pinigėlius pervesti į specialiai šiam tikslui atidarytą NŠTA sąskaitą. Šios sąskaitos lėšos bus panaudotos šeimoms, patiriančioms institucinį smurtą dėl vaikų, taip pat teisinei ir psichologinei pagalbai šeimoms finansuoti. Nuo praeitų metų rudens su NŠTA bendradarbiaujantys teisininkai jau suteikė kvalifikuotą teisinę pagalbą beveik dvidešimčiai šeimų. Paramos prašome dėl to, kad galėtume toliau teikti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia.

Sąskaitos nr.:
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
LT83 7300 0101 5670 4972.

Asociacijai taip pat galite paskirti savo 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio užpildydami FR0512 formą EDS sistemoje arba parašyti mus el. paštu info@mususeima.lt, o mes atsiųsime Jums popierinę formą užpildymui. Gautas lėšas naudosime pagalbai nukentėjusioms šeimoms teikti.

AŠIS mokymai 2018
Šeimų organizacijų telkimo forumas
Naujausi įrašai